henriette-20christiansen-sba-foto-anne-20prytz-20schaldemose-web

Til kamp mod den moderne fattigdom: Når et barn ikke kan læse eller regne

01.05.2017

Hvert år går en del af Egmonts overskud til indsatser for børn og unge. Fremover vil Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, SBA, fokusere på de 15 procent, der forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne, fortæller direktør Henriette Christiansen.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Hvilken forandring ønsker fonden at være med til at skabe med den nye almennyttige strategi?
Vi er en fond, der rent almennyttigt er funderet på empati over for samfundets svageste og på social indignation. I dag er 15 procent af de 15-årige ikke i stand til at læse, og 13,6 procent regner ikke godt nok til at klare sig på arbejdsmarkedet eller på en ungdomsuddannelse. Det er et samfundsmæssigt svigt, mener vi. Og det vil vi gerne tage et medansvar for at rette op på.
   Vi vil skabe en reel livsforandring for udsatte børn og unge i Danmark og Norge ved at sikre, at de får en ungdomsuddannelse. Dette vil være den bedste og vigtigste hjælp for disse børn og unge – både på kort og lang sigt. Vores ambitiøse mål er, at alle unge i 2030 skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vil arbejde for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at de er livsduelige. 

Hvad er det nye i fondens almennyttige strategi for 2017-2021?
Den nye almennyttige strategi er en videreførelse af de seneste års almennyttige arbejde. I de seneste fem år har vi haft fokus på et godt liv for alle børn og unge, men med den nye strategi snævrer vi fokus ind og prioriterer støtte til udsatte børn og unge. Vi kommer ikke længere til at arbejde med det livskrisefokus, vi har haft de seneste fem år.
   Vores indsatser vil fremover rette sig mod de 15 procent, der i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt og dermed risikerer ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det tal er stort set det samme i Danmark og Norge, hvor vi er aktive.

Hvad er baggrunden for denne ændring?
Fonden blev oprettet i 1920 og lige siden har vi haft fokus på at bekæmpe fattigdom og at hjælpe de mest udsatte i vores samfund. I dag, knap 100 år og 2,8 milliarder uddelte kroner senere, er fattigdom og social udsathed stadig centrale omdrejningspunkter for vores almennyttige aktiviteter. Men fattigdommen har skiftet karakter gennem årene. De samfundsforandringer skal vi som fond reagere på, og det har vi gjort med den nye strategi.
   Med den nye strategi vil vi gerne fokusere vores indsats på færre og mere udsatte børn og unge og dermed gøre en større og vigtigere forskel i deres liv. Vi vil sætte tidligere ind ved at støtte deres læring og livsduelighed, fra de er helt små, og vi vil sætte mere helhedsorienteret ind ved at arbejde med læringsmiljøet rundt om børnene i hjemmet, i skolen osv. Dermed vil vi bidrage til at skabe en reel livsforandring for samfundets mest udsatte børn og unge.
   I den nye strategi fokuserer fonden på tre problemer – at udsatte børn og unge ofte kommer fra hjem med utilstrækkelige forældrekompetencer, at de har lavt selvværd og ofte mødes med lave forventninger, og at de er i læringsvanskeligheder og deres læringsbehov imødekommes i utilstrækkelig grad.

Hvad er baggrunden for, at fonden fremadrettet vil fokusere på de tre problemer? 
Vi ved, at det, der hæmmer udsatte børn og unges læring og livsduelighed, er, at de ofte er præget af et eller flere af de problemer. Hvis vi for alvor skal kunne skabe en reel livsforandring for udsatte børn og unge, er det netop inden for de tre problemområder, at vi skal fokusere indsatsen.
   Vi betragter problemerne som indbyrdes afhængige. En investering i løsningen af et af problemerne kan også bidrage til at afhjælpe de andre problemer. Fx vil en investering i en indsats målrettet flygtningeforældre potentielt også kunne styrke flygtningebørns muligheder for at klare sig godt i skolen.

Hvad betyder den nye almennyttige strategi og fokus på de tre problemer for fondens måde at arbejde på?
Den nye strategi fokuserer på store komplekse samfundsproblemer, som samfundet har brugt mange ressourcer på at løse de seneste år. Vi vil gerne tage et medansvar, men vi er som fond selvfølgelig meget bevidst om, at vi hverken ejer problemerne eller løsningerne på dem. Vi kan og bør ikke løse problemerne alene. Vi vil derfor altid arbejde sammen med andre offentlige og private aktører og civilsamfundet, hvilket vi også har en lang tradition for.    
   Vi vil med den nye strategi være endnu mere opmærksomme på, hvordan vi skaber effekt på den mest omkostningseffektive måde. Vi vil vurdere vores bevillinger - ikke blot ud fra om de løser et samfundsmæssigt problem, men også på, om de løser problemet på den bedste måde til prisen. Vi vil med andre ord vurdere, om indsatsen er den mest effektive måde at løse problemet på – eller om vi kan skabe større effekt for de samme midler på andre måder.   Internt i fondens støtte- og bevillingsadministration har den nye almennyttige strategi betydet, at vi har fået en programchef for hvert af de tre problemer. Desuden har vi sat yderligere fokus på synlighed og kommunikation, fordi synlighed er vigtig for at skabe størst mulig effekt af vores investeringer. 

Hvad er de vigtigste fokusområder for fonden de kommende måneder? 
Vi har fokus på den tidlige indsats, fordi forskning viser, at de første 1000 dage er afgørende i et barns liv. Vi har her et åbent window of opportunity til at styrke børns læring og livsduelighed. Det skal vi benytte os af. Derfor har vi taget initiativ til Småbørnsalliancen, der består af omkring 30 handlekraftige beslutningstagere fra både den offentlige og private sektor. Formålet er over 12 måneder at tage de første skridt i retning af at udvikle nye samarbejder og indsatser på 0-6-årsområdet.
   Barnets perspektiv står endnu stærkere i vores nye strategi og er endnu et vigtigt fokusområde i den kommende tid. Vi mener, at alle børn har ressourcer at bidrage med og ser dem som vigtige rådgivere i forhold til deres egen og samfundets udvikling. Vi vil lytte til børnene, formidle deres stemmer og skabe forandring for og med børn. Derfor holdt vi 1. april Egmont Fondens første årlige børnetopmøde hos Nordisk Film i Valby. 30 anbragte børn og unge var inviteret til en dag, hvor de kunne rådgiver os og andre nøgleaktører på området om, hvordan vi kan styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed. 

Hvad betyder den nye strategi for Egmonts medarbejdere?
Vi ved fra vores interne målinger, at de almennyttige uddelinger er vigtige for Egmonts medarbejdere. Vi håber, at vi med den nye strategi kan bidrage endnu mere til passionen hos medarbejderne, fordi vi kan skabe endnu større effekt for udsatte børn i Danmark og Norge end tidligere.
   Derfor vil vi gerne dele historier og erfaringer fra fondens almennyttige indsats, og vi fokuserer i vores arbejde meget på at engagere, involvere og informere hele Egmont om fondens almennyttige aktiviteter og resultater. Vi er i vores arbejde meget ydmyge over, at de midler, som vi uddeler, er en del af det overskud, der skabes i medievirksomheden. Vi er meget bevidste om, at alle medarbejdere i Egmont derfor bidrager til at gøre vores indsats mulig.

Læs mere om Egmont Fondens almennyttige strategi her.