Jasmin student

Om os

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der støtter børn og unge i udsatte positioner.

Vi kæmper for børn og unge

Helt fra begyndelsen har Egmont Fondens arbejde taget afsæt i en dybfølt social indignation. Vores arbejde er fokuseret på at skabe de nødvendige kompetencer for, at børn og unge kan klare sig godt i skolen og livet generelt.

De skel, der ses tidligt i livet hos børn, danner fundamentet for en livslang ulighed. Det mønster skal brydes, og her er uddannelse det vigtigste redskab. Vi arbejder for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Alle børn har potentiale og skal have mulighed for at realisere det. Men det kræver en tidlig og langvarig indsats, både over for det enkelte barn, dets familie og rammerne omkring dem for at bryde den negative, sociale arv. Vi må sørge for, at der bliver draget omsorg for børnene og de unge, at deres basale behov bliver mødt, og at de vokser op i et miljø med læring, udvikling, trivsel og selvbestemmelse.

Vi kæmper for børn og unge. De fortjener vores hjælp.

Gå til Egmont Fondens almennyttige strategi 2022-25

Vores mål

Vi arbejder ud fra ambitionen om, at alle børn og unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Dermed bidrager vi til FN's verdensmål nr. 4, der lyder, at "alle børn i 2030 skal have adgang til kvalitetsuddannelse".

Vi har to strategiske mål, som skal hjælpe os med at indfri vores overordnede ambition:

1

Vi vil reducere læringsuligheden for børn og unge

2

Vi vil reducere frafaldet fra ungdomsuddannelse for unge

Økonomi og tal
Organisation
Bevillingsstrategi
Børn og unge i centrum

Sådan fordeles vores støtte

Vi støtter almennyttige aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

Gå til Økonomi og tal

Organisation

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond med et dobbelt formål. Fondens almennyttige støtte kommer fra en del af det overskud, der skabes i Egmont.

Gå til Organisation

Sådan støtter vi

Vi støtter på flere måder for at skabe størst effekt i form af reduceret læringsulighed og frafald.

Gå til Sådan støtter vi

Vi sætter børn og unge i centrum

Vores tilgang har børn og unge i centrum, og vores støtte går i høj grad til indsatser, der gør en direkte forskel for dem.

Mere end økonomiske støtte

Vores erfaring er, at vi skaber størst effekt i form af reduceret læringsulighed og frafald ved at tage medansvar på flere forskellige måder. Nemlig ved at kombinere den økonomiske støtte med en række andre bidrag.

Udover økonomisk støtte bidrager vi med:

Viden og netværk

Dagsordensættelse

Medieprodukter og kompetencer

ER2021 Rose

Egmont Rapporten

Egmont Rapporten stiller hvert år skarpt på en særlig udfordring for, at alle børn og unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Gå til Egmont Rapporten

96 mio. kr.

Beløb for almennyttige aktiviteter i 2021.

3,3 mia. kr.

Samlet støtte i nutidsværdi.

1920

Egmont Fondens etableres

En historie med socialt ansvar

1878
1914
1920
1938
1945
1982
1994
2008
2012
2013
2016
2018
2019
I dag
1878 Bogtrykkeri

P. Petersens Bogtrykkeri stiftes

Historien om Egmont Fonden begynder i en beskeden lejlighed i København, hvor han vokser op under fattige kår og som anbragt uden for hjemmet. Den unge typograf Egmont Harald Petersen køber en “fluesmækker”, en hånddrevet og enkel trykmaskine med støtte fra sin mor, Petrine Petersen. Som en enlig forælder pantsatte hans mor alle sine ejendele for at hjælpe ham med at købe maskinen og starte sit eget trykkeri P. Petersens Bogtrykkeri i en beskeden lejlighed i København.

Egmont Fonden_bogtrykkeri

Egmont Harald Petersens ønske

Egmont H. Petersen dør, 53 år gammel. I sit testamente ønsker han, at en del af overskuddet fra Egmont H. Petersens bogtrykkeri skal ”anvendes til filantropiske formål eller lignende måls fremme”.

1920 Fonden etableres

Egmont Fonden etableres

Egmont H. Petersens ønske bliver en realitet, da hans kone, Elisabeth, og deres fem børn etablerer Egmont Fonden. Siden 1920 har fonden ydet økonomisk støtte til udsatte børn og familier, hvor det dengang drejede sig om brændselsstøtte og hjælp til enlige mødre. Denne form for støtte udgør i dag en del af fondens aktiviteter og uddeles via En Håndsrækning.

1938 Støtte til enlige mødre

Støtte til enlige mødre

Siden 1938 har Egmont Fonden næsten kontinuerligt samarbejdet med Mødrehjælpen med fokus på at styrke børn af udsatte og enlige mødre. I 2019 indgår Egmont Fonden og Mødrehjælpen et 5-årigt partnerskab, som gennem indsatsen 1000 Dage giver gravide og nybagte forældre én samlet indgang til viden, rådgivning og støtte fra graviditet til barnets 3-års fødselsdag.

Egmont Fonden_Egmont Kollegiet

”De sociale mursten”

Fra 1945 og 50 år frem investerer Egmont Fonden i at bygge en række store og kendte institutioner som fx Egmont Kollegiet for 500 studerende, Egmontgården for enlige mødre og deres børn og Egmont Højskolen for unge med handicap.

Egmont Fonden_Nationalmuseet

Oplevelsesbaseret læring og kulturformidling

Fra 1982-1991 giver Egmont Fonden støtte til gennemgribende modernisering og ombygning, samt opførelse af to af Danmarks vigtigste kulturelle og historiske institutioner, Nationalmuseet og Eksperimentariet.

Egmont Fonden_bornungesorg

Børn og unge i sorg

Egmont Fonden tager initiativ til Danmarks første psykologiske rådgivning for børn, som oplever sygdom og død i nærmeste familie. Gennem de følgende 20 år har sorgområdet været et vigtigt fokusområde for Egmont Fonden, og hundredevis af børn har modtaget rådgivning i Løvehjerte, som havde til huse i fondens lokaler. I dag er indsatsen videreført i Børn, Unge & Sorg, som har status af nationalt videncenter på sorgområdet.

Egmont Fonden_Ung fremfor syg

Ung fremfor syg

Gennem en 10-årig indsats har Rigshospitalet med støtte fra Egmont Fonden bidraget til et paradigmeskifte i det danske sundhedsvæsen, hvorved unge patienter i dag bliver hørt via bl.a. ungepaneler og behandlet som en særskilt patientgruppe. Som led i dette har hospitalerne åbnet dørene for frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der laver unge-caféer og aktiviteter for syge unge over hele Danmark. Praksis fra Rigshospitalet er blevet spredt til alle danske hospitaler, og det er bl.a. blevet lovpligtigt at oprette ungepaneler.

2012 Skilsmisse

Støtte til børn i skilsmisse

Egmont Fonden øremærker 40 mio. kr. til skilsmisseområdet for at skabe bedre vilkår for de børn og unge, hvis forældre er skilt. Visionen er, at intet barn skal føle sig alene med følgerne af forældrenes skilsmisse. Det har bl.a. bidraget til en reform af skilsmisseområdet i 2019 og hjælp til mange børn, som er blevet ramt af konflikter relateret til skilsmisser fx via en bisidderordning og rådgivning på Børnetelefonen.

2013 Anbragte børn og unge

Anbragte børns læring og livsduelighed

Egmont Fonden tager initiativ til læringsprogrammet Lær for Livet, som arbejder for at styrke læring og livsduelighed hos anbragte børn. I dag er Lær for Livet en selvstændig organisation, som Egmont Fonden støtter.

Skolegård Egmont Fonden

Akuthjælp til flygtningebørn

Egmont Fonden tager som den første private fond et medansvar for at hjælpe de nyankomne flygtningebørn med både psykosocial støtte og støtte til integration i dagtilbud og skole. Støtten har bl.a. bidraget til, at der er etableret leg- og læringsklubber for børnene, de har fået ekstra hjælp til matematik, og forældrene er blevet klædt på til at kunne understøtte deres børns udvikling.

Småbørn fædrebarsel

Småbørnsløftet

Egmont Fonden lancerer i samarbejde med Tænketanken DEA Småbørnsalliancen og Småbørnsløftet, som skal sikre, at alle børn får lige muligheder for at lære og udvikle sig. Egmont Fonden har investeret 75 mio. kr. i småbørnsområdet. Alliancen har bl.a. bidraget til, at de små børn i dag er blevet en politisk høj prioritering, at civilsamfundsorganisationer i højere grad fokuserer på de små børn, samt der er udviklet konkrete metoder til at styrke børns trygge tilknytning og udvikling i de første 1.000 dage.

Egmont Fonden fædrebarsel

De små børns Bornholm

Egmont Fonden støtter indsatsen De små børns Bornholm, der skal komme de bornholmske børn til gavn og bidrage til at løfte børn på Bornholm, som har brug for støtte i de tidlige år.

Egmont_produkt

Vi udvikler medier og giver tilbage til samfundet

Vi er stadig rundet af værdierne fra vores grundlægger: Værdierne betyder, at vi til enhver tid er relevante og vokser med den moderne forbruger. I dag er vi fortsat en medievirksomhed, der bygger på fantastiske fortællinger. Men vi udvikler og fornyer konstant vores medier med storytelling, publicisme, kreativitet og ny teknologi for at skabe de bedste brugeroplevelser på alle relevante platforme. Samtidig giver vi tilbage til samfundet og tager et medansvar for dets udvikling ved at støtte udsatte børn, unge og familier.

Nordisk Film Fonden

Nordisk Film Fonden

Nordisk Film Fonden er en uafhængig del af Egmont Fonden med sine egne mål og fokusområder. Fonden støtter dygtiggørelse af talenter og den gode filmfortælling.

Gå til Nordisk Film Fonden

En fond i mere end 100 år

Gå til 100-års jubilæum