20181010tb-egmont-frejaarentsen-02-kopi

Lær forældre til ordblinde at støtte rigtigt

27.11.2018

Forældre kan være centrale i ordblindeindsatsen. Forældrestøtte giver ordblinde elever selvtillid og motivation. Især familier, hvor forældrene selv er ordblinde eller udsatte, har brug for hjælp til opgaven.

Når 13-årige Freja Arentsen har haft diktat i skolen, kan hun godt være ked af det, når hun kommer hjem. Så oplever hun, at hendes mor er god til at spørge ind og få hende til at knokle videre med stavningen:

"Min mor er en meget vigtig støtte. Hun er selv ordblind, og det er min mormor og søster også. Så min mor forstår godt, hvorfor jeg kan græde en hel eftermiddag efter en diktat, som gik rigtig dårligt. Hun spørger til det og siger, at jeg godt kan og skal blive ved at øve mig".

Freja blev testet ordblind i 4. klasse, hendes søster Anna først i 10. klasse. Deres mor, Lene Arentsen, er aldrig blevet testet, men vidste tidligt, at hun var ordblind, forklarer hun:

"Jeg har altid selv haft svært ved at stave og fik meget lidt hjælp, men lavede mine lektier, uanset hvor svært det var. Så jeg har opmuntret og hjul- pet mine piger til at blive ved med at kæmpe med stavningen, selv om jeg forstår, hvor svært det er for dem", fortæller Lene Arentsen.

Inden døtrene Freja og Anna blev testet, havde Lene Arentsen ikke mistanke om, at de var ordblinde. Hun vidste ikke, at ordblindhed er delvist arveligt, og troede fejlagtigt, at den ældste datter Anna ikke var særlig boglig, og at den yngste Freja var sen til at knække læsekoden.

"Pigerne blev testet, fordi en lærer foreslog det, og begge kom grædende hjem fra testen i den tro, at nu kunne de ikke blive til noget. For mig var det en kæmpe lettelse, for nu kunne vi som forældre ar- bejde med det. Gid de var testet tidligere", siger Lene Arentsen.

Hun googlede ordblindhed og viste døtrene eksempler på mennesker gennem tiderne, som har udrettet store og gode ting som ordblinde. Og hun fik Freja ansporet til at melde sig til Egmont Fondens børnetopmøde om ordblindhed og fondens børnepanel, hvor 12 unge ordblinde igennem et år har holdt tre møder. Her har de delt erfaringer og formuleret anbefalinger om ordblindhed, herunder hvordan forældrene bedst kan støtte.

Blandt børnepanelets anbefalinger til forældre til ordblinde er, at de skal:

  • lytte til deres barn
  • give det mulighed for at tale med nogen om ordblindeudfordringerne
  • vise barnet, at det ikke er flovt at være ordblind
  • lægge et vist pres på barnet for, at det får trænet læsning og stavning og lavet skoleopgaverne.

 Freja Arentsen blev testet ordblind i 4. klasse, fordi en lærer foreslog det. Hendes mor troede bare, at Freja var sen til at knække læsekoden. Nu kan hun bedre give sin datter den moralske støtte, hun har brug for.

Forældre er meget vigtige
Præcis den type forældrestøtte, som Freja Arentsen får fra sin mor, og som børnepanelet peger på, er guld værd for ordblinde børn. Det er der bred enighed om blandt eksperter og praktikere. Den allervigtigste forældreopgave er at støtte barnet i ikke at føle sig forkert, så det får større mod på at kæmpe med dets indlæringsvanskelighed.

Ordblinde børn, der lider nederlag med læsning, kan få et negativt syn på sig selv og tvivle på egen formåen i andre sammenhænge, viser forskning.

Tilsvarende er det dokumenteret, at hjemmet kan yde en betydelig støttende indsats, især når forældre er klar over og viser deres barn, at ordblindhed ikke er et generelt læringsproblem, men en afgrænset læsevanskelighed, som betyder, at barnet skal bruge mere tid og træning på eksempelvis læsning og skrivning.

Støt forældre i opgaven
At give den nødvendige støtte kan være en svær opgave for forældre, især for dem, der socialt og/eller fagligt har svage forudsætninger. Eksempelvis fordi en eller begge forældre selv er ordblinde.

Derfor er det vigtigt, at kommuner og skoler sør- ger for, at familier med ordblinde børn får hjælp til at være et støttende bagland og give deres barn selvtillid. Især er det en vigtig opgave i forhold til udsatte familier. Det vurderer Jan Sejersdahl Kirkegaard, der er pædagogisk chef for PPR og Specialpædagogik i Børn og Unge, Aarhus Kommune, og tidligere formand for landssamrådet af PPR-chefer.

"Det er godt, at der er stort fokus på muligheden for at afhjælpe ordblindheden, når blot man samtidig har for øje, at der ikke findes et quick fix, slet ikke for ordblinde elever med andre samtidige vanskeligheder. Vi skal derfor se på helheden i det enkelte ordblinde barns liv og hverdag, herunder også hvordan trivsel uden for skolen kan indvirke positivt på selvværdet.

Han vurderer, at de fleste kommuner kan blive bedre til at sikre, at skole, PPR og forældre samar- bejder og afstemmer forventninger til hinandens indsats.

Inddrag udsatte forældre
Læringskonsulent i Undervisningsministeriet Trine Nobelius formidler viden til kommuner og lærere om, hvordan de sikrer ordblinde en god undervis- ning. Hun opfordrer også indtrængende kommuner og skoler til at inddrage ordblinde elevers forældre. Der er brug for tæt dialog og samarbejde – og skolen skal sætte sig i forældrenes sted for at få samarbejdet til at fungere, vurderer hun. Det gælder især i forhold til udsatte familier:

"Studier viser, at alle forældre gerne vil samarbejde og have råd og vejledning, også de forældre for hvem skole ikke er lig med noget rart. Skolen skal skabe en kultur, så udsatte familier oplever, at de er en del af et samarbejde, hvor alle bidrager".

Der er brug for mere viden om, hvordan skoler effektivt inddrager udsatte forældre til ordblinde børn, vurderer Trine Nobelius. Hun ser det eksempelvis gerne undersøgt, om ordblinde elevers læring styrkes, hvis deres læsesvage forældre får et kursus om ordblindhed med undervisning i læsning og skrivning med læse- og skriveteknologier, sådan som det praktiseres nogle steder. Og måske vil det kunne gavne, at udsatte forældre til ordblinde får SMS’er fra skolen med helt konkrete, praktiske bud på, hvordan de kan involvere sig i barnets læring. Amerikansk forsk- ning viser, at SMS’er – i anden sammenhæng – kan have positiv effekt på forældresamarbejde om børns læring.

Gode erfaringer med netværk
En del skoler oplever succes med at etablere netværk for forældre til ordblinde elever. Det anbefales også i Undervisningsministeriets inspirationsmateriale Ordblindhed i grundskolen som en relevant og lavpraktisk vej til at give forældre til ordblinde elever viden om, hvordan de kan støtte deres barns læring og at indgå i et godt samarbejde med skolen.

Flere steder i landet er det også et element i ordblindeindsatsen at give forældre, som selv har læsevanskeligheder, et tilbud om gratis voksenundervisning.

Lene Arentsen ville melde sig straks, hvis der på hendes døtres skole var et forældrenetværk.

"Da Freja deltog i Egmont Fondens børnetopmøde, var jeg med og talte for første gang med andre forældre med ordblinde børn, og jeg gik høj derfra. Det ville være så godt, hvis alle skoler gav forældre til ordblinde elever mulighed for at mødes og blive klogere på ordblindhed".

Hun ville også uden tøven takke ja til et tilbud om et voksenundervisningskursus, der også har fokus på, hvordan hun kan hjælpe sine døtre i skolens sprogfag og i brugen af it-støtte:

"Jeg er selv dagligt udfordret af min ordblindhed, når jeg skal skrive rapporter og evalueringer i mit job som pædagog, og jeg vil også gerne være bedre til at støtte Freja i fag som engelsk og tysk, hvor ordblindheden også viser sig, og hvor hun mangler gode hjælpemidler".