ALLE børn skal have en god skolestart

ALLE børn skal have en god skolestart

13.08.2019

Egmont Fonden har valgt at sætte særligt fokus på ’den gode skolestart’, da skolestarten er en afgørende periode i et barns liv.

“Jeg blev meget ked af det, da jeg fandt ud af, at min bedste veninde ikke skulle gå på den samme skole som mig. Det var lidt svært at sige farvel til hende. Jeg var én af de største på stuen, men da jeg kom over i skolen, var jeg én af de mindste. Det var en lidt underlig følelse.”

Sådan husker Kristine fra 2. klasse tilbage på sin skolestart. Hun er ét af de mange børn, som Egmont Fonden har været i kontakt med for at undersøge, hvordan skolestarten opleves set fra børnenes perspektiv.

Mens forældre i mange tilfælde ser skolestart som et skift, der gør barnet større, oplever mange børn, ligesom Kristine, at de går fra at være de store i børnehaven til at blive de små i skolegården. Og børnene, som bidrager til denne rapport, giver igen og igen udtryk for, at de gerne vil ”kunne holde en ven i hånden” på rejsen. Det er værdifuld viden, som vi voksne bør lytte til.

Et mindretal trives dårligt i skolen 
Som én af initiativtagerne til Småbørnsløftet arbejder Egmont Fonden for, at alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang. Derfor har Egmont Fonden valgt at sætte særligt fokus på ’den gode skolestart’, da skolestarten er en afgørende periode i et barns liv.

Alle børn fortjener en god skolestart, og det har langt de fleste børn heldigvis også. Knap 9 ud af 10 børn fortæller, at de er glade eller meget glade i skolen, når sundhedsplejersken spørger dem til indskolingsundersøgelsen i børnehaveklasse eller 1. klasse. Men et mindretal på 11,6 pct. trives ikke. Det viser en helt ny undersøgelse, som er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet til brug for Egmont Rapporten. Det er alarmerende. Og de børn, der har problemer i relationen til jævnaldrende eller forældrene, oplever langt oftere lav skoletrivsel i den første skoletid end andre børn.

Udfordringer ved skolestart følger børn senere hen
Samtidig kan vi som noget helt nyt se, at en dårlig skoletrivsel er et problem for børnene ikke alene omkring skolestart, men at den også kan følge dem senere hen – både i skolen og uddannel- sessystemet. Det viser en anden ny undersøgelse, som VIVE har gennemført til brug for Egmont Rapporten.

Børn, der har flere trivselsudfordringer ved skolestart som eksempelvis konflikter med kammerater, psykiske udfordringer eller koncentrationsbesvær, klarer sig således betydeligt dårligere ved folkeskolens afgangseksamen og har betydeligt ringere chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse end deres jævnaldrende kammerater uden nogen trivselsudfordringer. Og jo flere udfordringer, jo mindre er sandsynligheden for at påbegynde og især gennemføre en ungdomsuddannelse.

Egmont Fonden arbejder for, at alle børn og unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor zoomer vi ind på de børn, der har det svært i forbindelse med skolestarten – det er vores forpligtelse. Men denne gruppe er sammensat. Den rummer børn fra alle sociale lag. Børn med ressourcestærke forældre er således ikke ”vaccineret” mod at få udfordringer i skolestarten, som kan påvirke deres videre vej gennem skolen og uddannelsessystemet.

De børn, der trives dårligt i forbindelse med skolestarten, er generelt kendetegnet ved at have udfordringer med sprog, motorik og/eller relationen til forældre og jævnaldrende. Der er en del børn med disse udfordringer, som ”går under radaren”, og som identificeres og støttes for sent. Det er ikke kun problematisk på kort sigt for disse børn. Det kan også være problematisk for dem pålængeresigt.

Tre mål for den gode skolestart
Alle børn fortjener en god skolestart, og der er mange bud i denne rapport på, hvordan sådan en god skolestart kan sikres.

Med inspiration fra de mange børn i børnehave og indskoling, som har bidraget til denne rapport, er en god skolestart i Egmont Fondens optik karakteriseret ved, at børnene oplever en tryg overgang fra dagtilbud til skole, at de indgår i sociale fællesskaber, hvor de kan udvikle positive relationer til andre børn, og at de udvikler de sociale, emotionelle og kognitive kompetencer, der fremmer deres positive og alsidige udvikling og giver dem lyst til at lære.

Egmont Fonden vil investere et tocifret millionbeløb i den gode skolestart med fokus på indsatser inden for følgende tre områder:

  • Børn i risiko skal opspores og støttes før skolestart
    De børn, der er i risiko for at få en dårlig start på skolelivet skal opspores allerede i dagtilbuddet. Disse børn skal have en særlig støtte og hjælp allerede i dagtilbuddet og i overgangen til skole. Det fordrer blandt andet et styrket tværfagligt samarbejde imellem eksempelvis pædagoger, børnehaveklasseledere, sundhedsplejersker og PPR.

  • Børn med lav skoletrivsel skal have den rette hjælp hurtigt
    Børn, der oplever lav skoletrivsel i skolestarten, skal have hurtig og tilstrækkelig støtte. De skal identificeres allerede, når den lave skoletrivsel opstår, og der skal være særligt fokus på de børn, der ikke selv giver tydeligt udtryk for at mistrives. Årsagerne til lav skoletrivsel kan være mange, og der er behov for løsninger, der både adresserer socioemotionelle, sproglige og motoriske udfordringer. Indsatsen skal derfor også være tilpasset, så den adresserer årsagen til det enkelte barns lave skoletrivsel.

  • Intet barn skal stå uden for børnefællesskaberne
    Børnefællesskaberne er af afgørende betydning for børnenes skoletrivsel. Derfor er der behov for at skabe inkluderende børnefællesskaber, hvor alle børn føler, at der er plads til dem. Alle børn, der starter i skole, skal hurtigt opleve at have en ven. Klassefællesskabet er vigtigt, men børnene indgår også i andre skolefællesskaber, og ikke mindst SFO’en spiller en afgørende rolle i at understøtte alle børns deltagelse i børnefællessk aerne

Børneperspektivet
Egmont Fonden inviterer til et bredt samarbejde på tværs af private, offentlige og civilsamfundets aktører om at sikre en god skolestart for alle børn. Foruden de fagprofessionelle, som spiller en nøglerolle, er der behov for, at vi i højere grad styrker forældrenes vigtige rolle og civilsamfundets potentiale i forhold til at sikre en god skolestart.

Vi ser frem til et bredt samarbejde. For Egmont Fonden er det afgørende, at det tager udgangspunkt i barnets perspektiv, da det er jo børnenes liv, det handler om. Skolestarten er en vigtig overgang i børnenes liv, og der er brug for, at vi hjælper dem til at ”føle sig store” (igen), så de kommer godt ind i skolelivet. Med denne rapport håber vi, at læserne sidder tilbage med en tydelig fornemmelse af, at dét er en god investering – både for børnene og for os alle sammen.