Logo

RSS Print

Samlet bevillingsoversigt

Få et overblik over hvilke initiativer Egmont Fonden har støttet. For at læse mere om det enkelte initiativ kan du klikke på initiativet.

 

Støtte givet under den almennyttige strategi 2017-21

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

 

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Mødrehjælpen, Fonden for Socialt Ansvar, Røde Kors, Efterskoleforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Børnehjælpshjælpsdagen  En Håndsrækning Egmont Fonden har afsat 50 mio. kr. til En Håndsrækning i perioden 2017-2021 til udsatte børn og deres familier. Pengene skal gå til akut økonomisk hjælp til de børn og familier, der har allermest brug for det. Egmont Fonden uddeler ikke længere selv denne støtte. I stedet uddeles den via seks danske og en norsk organisation, som er i tæt kontakt med de børn og unge, som har behov for støtten: Mødrehjælpen, Fonden for Socialt Ansvar, Røde Kors, Efterskoleforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Børnehjælpsdagen. Fonden for Socialt Ansvar er ny partner på En Håndsrækning i 2019 og frem til 2021, hvor midlerne vil gå til Baba og Bydelsmødre.    2019  10.700.000 kr.
 Kronsprinsparets Fond Partnerskabsbevilling Egmont Fonden har indgået et partnerskab med Kronprinsparets Fond, hvormed Egmont Fonden vil blive en af fem hovedsamarbejdspartnere for Kronprinsparets Fond. Egmont Fondens bevilling vil i udgangspunktet primært være rettet mod to organisationer, Trivselsleder og Arbeidsinstituttet i Buskerud, da deres arbejdsform og fokus tydeligt ligger inden for Egmont fondens strategiske fokus. Samarbejdet løber til og med 2019.     2019
1.794.809 kr. 
 
 C:NTACT Partnerskabsbevilling (Styrkelse af unge udsattes stemmer via scenekunstneriske virkemidler)
Egmont Fonden har indgået et 3-årigt samarbejde med medie- og teaterorganisationen C:NTACT, som styrker udsatte unges stemme i den offentlige debat gennem teaterproduktioner, podcasts og film. Gennem de unges personlige fortællinger er det målet at styrke de unge selv samt inspirere fagprofessionelle til at forbedre forholdene for udsatte unge.     2019-21  3.288.000 kr. 
Egmont Fonden Årstema 2019: Den gode skolestart Egmont Fondens årstema er i 2019: "Den gode skolestart". Årstemaet sætter fokus på, hvad den gode skolestart, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan styrke den gode skolestart for at sikre bedre læring og livsduelighed for børn og unge. I løbet af 2019 danner årstemaet rammen om de større kommunikationsaktiviteter, herunder Folkemødet.    2019 2.350.000 kr.
 Evaluering af flygtningehandlingsplanen  Egmont Fonden  Egmont Fonden udarbejdede i maj 2016 en akut flygtningehandlingsplan i forbindelse med flygtningekrisen i Danmark. Egmont Fonden allokerede dengang 30 millioner kr. til flygtningebørn og unge i akut nød. I 2019 foretages en evaluering af handleplanen foretaget af ALS Research, som skal bidrage til udvikling af Egmont Fondens filantropiske investeringstyper.     2019  500.000 kr.
 Formidling af resultater fra studie af udsatte småbørnsforældres støttebehov  Maple II Det strategiske konsulenthus MAPLE foretog i 2018 en etnografisk analyse om udsatte familiers støttebehov på vegne af Egmont Fonden. Der har været stor interesse for studiets resultater hos relevante interessenter og faggrupper, hvorfor Egmont Fonden har givet en ekstra bevilling til MAPLE til yderligere formidling og kommunikation af resultater.   2018   99.000 kr.
 Inddragelse af udsatte børn og unge i sagsbehandlingen  VIVE Bevillingen går til et kvantitativt forskningsprojekt foretaget af VIVE om inddragelse af udsatte børn i børnesager. Projektet vil have fokus på, i hvilken grad udsatte børn oplever at blive inddraget af fagprofessionelle i deres egne sager samt undersøge sammenhængen mellem børneinddragelse, helbred og uddannelse af udsatte børn.    2018  1.812.606 kr. 
 Kors på Halsen (Børnetelefonen i Norge)  Norsk Røde Kors  Kors på Halsen er det norske svar på Børns Vilkårs børnetelefon og drives af Norsk Røde Kors. Lig den danske børnetelefon hjælper de gennem den anonyme hjælpeline hvert år tusindvis af børn, som er udsat for vold, overgreb og lignende. Egmont Fondens bevilling skal gå til at øge antallet af norske børn, som kan modtage hjælp fra børnetelefonen samt styrke udsatte børns stemmer gennem øget fortalervirksomhed.     2018  4.503.200 kr.
 Partnerskab med Red Barnet Ungdom for 2019  Red Barnet Ungdom Gennem Partnerskabet mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom tilbydes udsatte børn og unge faglige støtte i RBU's læringscaféer i skolen. De børn, som har et større fagligt støttebehov, tilbydes en ung frivillig lektieven, der en gang om ugen hjælper med lektier i hjemmet. Herudover skal partnerskabet give de fagligt og socialt udsatte børn en stærkere stemme gennem løbende fortalervirksomhed og ved at kapacitetsopbygge RBU.     2018  4.094.767 kr.
 Social Talks  Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) Social Talks er en vidensdelingsplatform inspireret af den amerikanske vidensdelingsportal TED Talks. Kerneaktiviteten i Social Talks er de tematiske events, hvor forskere og praktikere på børne-og ungeområdet giver korte og inspirerende talks om "best practise" og ny viden.     2018  3.972.000 kr.
Hjælp til børn med højt fravær  Børns Vilkår  Egmont Fonden og Børns Vilkår er indgået et 5-årigt samarbejde for at hjælpe børn og unge med et højt skolefravær. Partnerskabet skal blandt andet gennem rådgivning og hjælp ruste forældre og børn til at afhjælpe problemet samt samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær.    2018  5.559.032 kr.
Konceptinvestering (fase 2) De Anbragtes Vilkår Gennem spireprogrammet støtter Egmont Fonden organisationen De Anbragtes Vilkår, som er en interesseorganisation for anbragte børn og unge. Bevillingen vil primært gå til kapacitetsopbygning af organisationen.    2018 1.087.000 kr.
Ungepanel.dk Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet Fra 2008 til 2018 har Egmont Fonden støttet etableringen og implementeringen af Ungdomsmedicinsk Videnscenter. Centret har bl.a. udviklet Ungepanel.dk, som er en national organisation for unge med kroniske lidelser.    2018  900.000 kr.
Læringsforløb for ordblinde elever fra ressourcesvage hjem Ordblindetræning.dk  Med støtte fra Egmont Fondens spireprogram Ordblindetræning.dk har Ordblindetræning.dk udviklet et læringskoncept for ordblinde børn og unge, som kommer fra ressourcesvage hjem. Konceptet indebærer bl.a. ugelige kurser for børn, online mentoring fra frivillige mentorer, forældretræning og kurser for de ordblinde børns lærere.   2018 3.750.000 kr.
Læseleg 2.0 Maryfonden  Læseleg er et udbredt læsningsprogram for børnehavebørn, der har til hensigt at styrke børns sprog, selvtillid og sociale kompetencer. Læseleg 2.0 er en videreudvikling af det oprindelige program, som har særligt fokus på børn med sprogvanskeligheder.    2018 5.715.000 kr.
Nye veje i den kommunale understøttelser af elever med konstateret ordblindhed Esbjerg Kommune   Egmont Fonden har støttet udviklingen og implementeringen af en ny støttefunktion for ordblinde børn og unge i Esbjerg Kommune. Støttefunktionen har til hensigt at udvikle relevante værktøjer og læringsprogrammer for ordblinde børn såvel som intensive læringsforløb for både de ordblinde børn og deres forældre.   2018 5.700.000 kr.
Lektiepiloter Mikkel Stoltenberg Bruun Med støtte fra Egmont Fonden har den tidligere Teach-First graduate Mikkel Stoltenberg Bruun etablerede NGO'en "Lektiepiloter", som hjælper forældre med at hjælpe deres børn med lektierne.     2018 125.000 kr.
Børnebog om anbringelser Huset Zornig Huset Zornig har skrevet bogen "Hemmeligheder" om anbragte børn målrettet de 4-7 årige, som har til hensigt at støtte anbragte børn
og unge i at tale mere åbent om deres potentielle oplevelser med overgreb og mistrivsel.
  2018 115.000 kr. 
Medieskole for Ordblinde Information  Med støtte fra Egmont Fonden tilbød Information i efteråret 2018 et kort medieskoleforløb for unge, ordblinde mellem 18 og 30 år. De unge får bl.a. undervisning i at skrive debatindlæg, og hvordan man optræder som kilde i medierne mhp. at styrke udsatte unges stemme i den offentlige debat.    2018 250.000 kr.
Forældre, der er svære at nå Maple Det strategiske konsulenthus MAPLE foretog i 2018 en etnografisk analyse om udsatte familiers støttebehov på vegne af Egmont Fonden. Denne analyse skal bl.a. på sigt være med til at kvalificere de initiativer, som er inieret af tilsluttere af Småbørnsløftet.    2018 538.000 kr.
Småbørnsklubber Red Barnet  Red Barnets "Småbørnsklubber" er en forældreindsats målrettet udsatte familier med børn i alderen 0-6 år. Projektet har til hensigt at styrke forældrekompetencer og robusthed for på sigt at sikre bedre læring og livsduelighed for udsatte børn og unge.    2018 6.460.000 kr.
Forprojekt: De små børns Bornholm Bornholms Regionskommune  Egmont Fonden har støttet et forprojekt, som skal være basis for implementeringen af et stor-skalaprojekt på Bornholm med fokus på småbørn og reduktion af læringsulighed. Formålet med forprojektet er at sikre, at de forskellige tiltag, som starter efteråret 2018, igangsættes på et solidt grundlag.   2018 1.993.816 kr.
Flytteomkostninger Lær for Livet   Lær for Livet er et initiativ fra Egmont Fonden, som har til hensigt at styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed gennem intensive læringsforløb og en opfølgende mentorordning. Lær for Livet har flyttet lokaler pga. opsigelse af lejemål, hvilket Egmont Fonden har hjulpet med at støtte.    2018 390.000 kr.
Egmont Fonden  Årstema Egmont Fondens årstema er i 2018: "Vi, de ordblinde". Årstemaet sætter fokus på, hvad det vil sige at være ordblind, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan styrke ordblinde børn og unges læring og livsduelighed. I løbet af 2018 danner årstemaet rammen om de større kommunikationsaktiviteter, herunder Børnetopmøde og Folkemødet.    2018 2.430.000 kr.
Tænketanken DEA Sekretariatet for Småbørnsløftet I 2016 tog Egmont Fonden og Tænketanken DEA initiativ til at danne Småbørnsalliancen, hvor 30 beslutningstagere, fonde, civilsamfundsorganisationer og forskere har deltaget med det formål at bidrage til at mindske læringsulighed for de små børn. Alliancen afsluttede sit arbejde i udgangen af 2017, og resultatet er blevet et småbørnsløfte, som alliancens medlemmer har tilsluttet sig. For at sikre at løftet realiseres etableres der et sekretariat, som er ansvarlig for, at flere organisationer tilslutter sig småbørnsløftet og tilskynde til, at organisationerne reelt bidrager til at realisere målene.    2018 1.649.000 kr. 
ADHD-foreningen Kik Online Siden 2011 har ADHD-foreningen udbudt et 12- ugers forældretræningsprogram, Kærlighed i Kaos (KiK), til forældre med børn i alderen 3-9 år, der har diagnosen ADHD. For at sikre bedre udbredelsen har ADHD-foreningen udviklet en digital version af programmet, KiK Online, som tillader forældre mere fleksibel deltagelse i programmet.    2018  4.785.000 kr. 
DeltagerDanmark Konceptinvestering  Målet er at skabe en ny bevægelse for udsatte unge på kanten af uddannelsessystemet centreret omkring de unge på de forberedende tilbud. Bevægelsen skal skabe strukturelle forbedringer (fx lovændringer og ændringer på skolerne) for målgruppen samt give de unge håb og motivation ved at blive inddraget. Formålet med konceptinvesteringen er at begynde etableringen af bevægelsen, rekruttere stærke ungeledere og udvikle en bæredygtig forretningsplan.    2018  1.347.100 kr. 
Kronprinsparets Fond  Partnerskabsbevilling 2018 Egmont Fonden har indgået et partnerskab med Kronprinsparets Fond, hvormed Egmont Fonden vil blive en af fem hovedsamarbejdspartnere for Kronprinsparets Fond. Egmont Fondens bevilling vil i udgangspunktet primært være rettet mod to organisationer, Trivselsleder og Arbeidsinstituttet i Buskerud, da deres arbejdsform og fokus tydeligt ligger inden for Egmont fondens strategiske fokus.    2018  1.708.100 kr.  
Ungdomsskoleforeningen Forældrekupeen Ungdomsskoleforeningen har udvidet deres nuværende program, "Turboforløb i Ungdomsskolen", også kaldet Læringslokomotivet, med en indsats rettet særligt mod forældre til børn, der indgår i Læringslokomotivet. Gennem træning af forældrene ved workshops og netværk blandt forældrene, vil projektet søge at øge den positive læringseffekt for de deltagende børn.    2018  1.388.415 kr. 
Børns Vilkår  Partnerskabsbevilling  Partnerskab mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår, som dækker over en samlet programindsats, der har til hensigt at øge børns trivsel, når deres forældre er midt i en skilsmisse og i årene efter. Aktiviteterne i programmet falder inden for følgende tre indsatsområder: Støtte og rådgivning, oplysning og kampagnevirksomhed samt interessevaretagelse med henblik på at styrke børns rettigheder. Partnerskabet løber fra 2014-18, hvor Egmont Fonden i alt støtter med 25.675.173 kr.   2018 4.673.563 kr.
Lær for Livet Lær for Livet 2018 Egmont Fondens signaturprogram, der indebærer learning camps, mentorer og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre omsorgsfuld læring for 1.000 anbragte børn.   2018 8.800.000 kr. 
Egmont Fonden Årstema  Egmont Fondens årstema var i 2017: "Os, der er anbragt". Årstemaet sætter fokus på, hvad det vil sige at være anbragt, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed. I løbet af 2017 har årstemaet dannet rammen om de større kommunikationsaktiviteter, herunder Børnetopmøde og Folkemødet.    2017
2.343.000 kr. 
Center for Familiebehandling og psykologisk Rådgivning, Københavns Kommune Traumebehandling. Styrket indlæring, bedre skolegang.  Københavns Kommune implementerer en indsats i samarbejde med Gladsaxe Kommune med det formål at skabe de bedste forudsætninger for, at traumatiserede børn og unge fra udsatte familier kan få en god skolegang og et godt liv. Et væsentligt element i indsatsen er implementering af den internationalt anerkendte metode til traumebehandling: Sleeping Dogs Method.   2017 - 2021 30.297.501 kr. 
Foreningen Læsehunde Initiativlegat En læsehund giver børn lyst og motivation til at træne læsningen, så de på længere sigt kan blive bedre læsere. Læsehunden og dens ejer uddannes og certificeres til at yde frivillig læsehjælp for børn på skole- og folkebiblioteker. Foreningen Læsehunde ønsker gennem Spireprogrammet at gøre tilbuddet om læsehjælp fra en læsehund tilgængeligt i alle kommuner landet over og være tilstede på over halvdelen af landets biblioteker.    2017 105.700 kr. 
Læs for Livet En god begyndelse  Formålet med initiativet er at give små børn fra udsatte familier og plejefamilier adgang til bøger, gode læseoplevelser og at træne ressourcestærke voksne i nærmiljøet i at læse med dem på en måde, som udvikler både børn og voksne.   2017 - 2020 3.437.000 kr. 
Ungdommens Røde Kors Plads til Livet I 2014 indgik Egmont Fonden et fireårigt partnerskab med Ungdommens Røde Kors (URK) til et samlet budget på 16 mio. kr. Plads til Livet, skal styrke sygdomsramte børn og unges mulighed for at deltage i et almindeligt børne- og ungdomsliv. Programmet indeholder tre primære aktiviteter: hospitalscaféer for somatisk og psykisk syge børn og unge, væresteder for psykisk sårbare unge samt ferie- og weekendlejre for syge børn.    2018 2.521.000 kr. 
Aarhus kommune NEST program

Børn med vanskeligheder, der almindeligvis udskilles til specialtilbud, blandes med børn fra almene klasser, hvorved udgifter, der ellers ville være anvendt til specialundervisning, kommer alle børn i klassen til gode. Formålet med indsatsen er, at alle børn bliver så dygtige, som de kan; er glade, sunde, robuste og med højt selvværd; oplever og bruger medborgerskab og deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. 
  2015 - 2019 5.828.169 kr. 
Lær for Livet Lær for Livet 2017 Egmont Fondens signaturprogram, der indebærer learning camps, mentorer og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre læring og livsduelighed for 1.000 anbragte børn. Programmet har i skrivende stund eksisteret i 5 år. I 2018 bliver 75 nye Learning Kids skrevet op, hvilket giver et samlet antal på 475 børn inkluderet i programmet.    2017 8.646.769 kr.
Information Formidlingsindsats - Dem vi taler om, skal tale selv Formidlingsindsatsen bygges op om et medieskoleforløb, hvor mellem 15 og 20 anbragte eller tidligere anbragte unge trænes i selv at stå frem og deltage i samfundsdebatten. Erfaringerne fra medieskoleforløbet samles i en manual om, hvordan udsatte børn og unge bedst hjælpes til at komme til orde i den offentlige debat, som distribueres til centrale aktører, der arbejder på området.    2017 308.400 kr.
DeltagerDanmark Spireprogram fase 1 DeltagerDanmark er optaget i fase 1 af Egmont Fondens Spireprogram. Formålet er at etablere en bevægelse, der kan engagere udsatte børn og unge i Danmark – og sammen med de unge gennemføre konkrete handlinger, der skaber forandringer i den måde, samfundet behandler udsatte børn og unge på.    2017 150.000 kr.
Retten i Helsingør  Børn i Retten - merbevilling Projekt Børn i Retten evalueres både kvalitativt og kvantitativt af analyseinstituttet Oxford Research, der har overtaget opgaven efter konsulentfirmaet DAMVADs konkurs. I forbindelse med konkursen er en del af det kvantitative data gået tabt. Ekstrabevillingen skal forlænge projektet med halvandet år og dermed muliggøre gennemførsel af yderligere 27 forældreansvarssager efter de nye metoder i projektet og indsamling af evalueringsdata herom.   2017 1.000.000 kr.
Kronprinsparets Fond  Partnerskabsbevilling Egmont Fonden har indgået et partnerskab med Kronprinsparets Fond, hvormed Egmont Fonden vil blive en af fem hovedsamarbejdspartnere for Kronprinsparets Fond. Egmont Fondens bevilling vil i udgangspunktet primært være rettet mod to organisationer, Trivselsleder og Arbeidsinstituttet i Buskerud, da deres arbejdsform og fokus tydeligt ligger inden for Egmont fondens strategiske fokus.    2017  3.924.925 kr. 
Danmarks Fonde Sponsorat til Danmarks Fonde Danmarks Fonde er et netmedie, der formidler historier om praksis og resultater, som kan inspirere og skabe debat i og omkring fondssektoren. Ambitionen er at skabe en øget identitet omkring sektoren, som kan markere en tydeligere profil til det modtagende samfund og de politiske beslutningstagere.   2017 25.000 kr. 
Efterskoleforeningen Intensive læringsforløb på efterskoler Bevillingen går til afprøvning af model for intensive læringsforløb for elever med læringsvanskeligheder i efterskolernes 9. klasse. Læringsforløbene skal styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på at øge elevernes uddannelsesparathed, så de opfylder kravene til at blive optaget på en ungdomsuddannelse. Samtidig skal forløbene styrke elevernes lyst og evne til at indgå i de sociale fællesskaber på skolerne.   2017 1.966.750 kr.
2 timer om ugen Spireprogram fase 2 2 Timer om Ugen er en lille organisation, der arbejder for at styrke tosprogede børns sproglige, kulturelle og sociale udvikling før og omkring skolestart ved at matche tosprogede børn mellem 5 og 8 år med en voksen, dansk frivillig. Barnet og den frivillige mødes to timer om ugen og laver forskellige aktiviteter, som understøtter barnets sproglige udvikling og giver barnet en forståelse for dansk kultur.   2017 947.600 kr.
Red Barnet Ungdom Partnerskabsbevilling Egmont Fonden har indgået et partnerskab med Red Barnet Ungdom fra 2017 og fremefter. Partnerskabet skal give i alt 5.000 fagligt og socialt udsatte børn på 60 af landets mest udfordrede skoler bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Igennem partnerskabet tilbydes de udsatte børn faglig støtte i RBUs læringscaféer i skolen og en frivillig lektieven efter behov.    2017 4.119.531 kr.
Dansk Skoleskak Elevinddragelse på mellemtrinnet (EIM) Bevillingen går til et aktionslæringsforløb og et effektstudium, der skal fremme elevinddragelse med henblik på at styrke faglighed, trivsel, motivation og læringslyst for børn i læringsvanskeligheder.   2017 5.460.180 kr.
Kvinners Sanitetsforening Leseven  Formålet med indsatsen Læseven er at styrke læringen og livsdueligheden hos de børn, som er i risiko for ikke at udvikle sig alderssvarende sprogligt og socio-emotionelt. Det sker ved, at voksne frivillige læser højt for børnene og dermed også fungerer som rollemodeller for børnene. Målgruppen er børn med svage familierelationer og børn, som vokser op i lavindkomstfamilier, herunder også børn af minoritetsbaggrund, som oplever særlige sproglige og kulturelle udfordringer.    2017 1.650.000 kr.
Baba Baba Baba arbejder for at fremme etniske minoritetsbørns lærings- og livsduelighed ved at styrke deres fædres forældrekompetencer. De etniske minoritetsfædre deltager i et læringsforløb, som skal føre til større deltagelse i børnenes liv, opdragelse og læring. Fædrene inspirerer også andre fædre i deres netværk til forandring i deres farrolle og kommer derigennem ud til fædre, som offentlige indsatser sjældent når ud til.    2017 3.227.500 kr.
Homestart Bogstart  Formålet med indsatsen, Bogorme, er, at forældre, som ellers mangler overskud hertil, får hjælp til at styrke den sproglige og socioemotionelle udvikling af deres børn. Målgruppen er små børn i alderen 0-6 år samt deres søskende, som vokser op i familier, som mangler overskud grundet sygdom, skilsmisse eller sociale udfordringer. Familierne modtager bogpakker fra biblioteket. En frivillig fra ngo’en Home-Start kommer hjem til familien og støtter og motiverer forældrene til at læse højt for deres børn.   2017 1.900.000 kr.


Støtte givet til flygtningebørn - og unge 2016-18

Modtager   

 

Initiativ

Beskrivelse  

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Intempo   Bravo-leken til flygtninge Formålet med indsatsen er at fremme flygtningebørns sprogudvikling og almene udvikling. Afsættet er spillet Bravolek, som er en aktiv og udviklende leg med ord og bogstaver for de mindste børn.
2016
551.941 kr.
Grunnet Film   Børn på Flugt Bevillingen til Grunnet Film går til at etablere en digital platform med film- og videobaseret oplysningsmateriale i samarbejde med Danmarks Radio. Der vil blive produceret korte videoer til flygtningebørnene, som på en underholdende og letforståelig måde beskriver danskernes kultur og vores forhold til fx familieliv, pligter, religion, undervisning, samliv, ægteskab, alkohol og kønsroller. Filmene vil være i flygtningebørnenes øjenhøjde og det meste vil være fortalt af danske børn og unge. I samarbejde med Røde Kors vil der blive udviklet introduktionsvideoer om værgeordningen til nyankomne, uledsagede flygtningebørn. Yderligere vil der blive produceret klassekits til indskolingsklasser med informationsmateriale samt korte videoer med flygtningebørnene om emner som familie, religion, køn, uddannelse, krig, venskab og traumer. 2017-2019 2.205.258 kr. 
Dansk Flygtningehjælp   Leg og læring i modtagelsen af nye flygtningebørn Dansk Flygtningehjælp vil etablere 30 lokalforankrede Leg- og Læringsklubber for flygtningebørn med inddragelse af deres forældre. I Leg- og Læringsklubberne vil kvalificerede frivillige støtte op om, at flygtningebørnene udvikler deres faglige niveau og sproglige kompetencer. Supplerende tilbydes de deltagende børn lærerige ferieoplevelser med det formål at bibeholde momentum i børnenes faglige læring i skolesommerferien – og samtidig give børnene gode og sjove oplevelser.   2017-2020  3.988.756 kr. 
Professionshøjskolen Metropol   Mod på Mat Mod på Mat vil forbedre ca. 2.800 flygtningebørns kompetencer i matematik og deres integration i dansk skolekultur. Dette nås ved at udvikle nye undervisningsmetoder og -materialer til flygtningebørnene, deres lærere og forældre samt ved at forankre brugen af disse materialer i 20 kommuner via skræddersyede kurser, webinarer med supervision og et webbibliotek.  2017-19 2.905.258 kr.
Red Barnet   Fra flugt til skolegang Flygtningebørn udgør en særlig udsat og sårbar gruppe i det danske samfund. Red Barnet vil opbygge et program med psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn i grundskolen. Formålet med projektet er, at nytilkomne flygtningebørns psykiske sundhed skal øges, så de kan tilegne sig læring og klare sig bedre i skolen og livet. 2017-21 6.225.391 kr.
Røde Kors i Danmark   Guide til flygtningeforældre i asylfasen Særligt børnefamilier er sårbare under flugt og ankomst til et nyt land. Forældrene oplever ofte utilstrækkelighed og hjælpeløshed i forhold til at sikre deres børns basale behov. På den baggrund har Senter for Krisepsykologi, HERO, Norge og Røde Kors i Danmark i fællesskab udviklet et støtte- værktøj i form af en håndbog og en app til flygtningeforældre og deres børn med fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen.   2016 2.000.000 kr.
Dansk Flygtningehjælp   The Letterbox Club Dansk Flygtningehjælp ønsker at udvikle, tilpasse og tilbyde det engelske læringskoncept ”The Letterbox Club” til 450 flygtningebørn i alderen 6-16 år mhp. på længere sigt at kunne tilbyde indsatsen til alle nytilkomne flygtningebørn i Danmark. I ”The Letterbox Club” får børnene via Dansk Flygtningehjælps Leg- og Læringsklubber tilsendt seks gavepakker, som indeholder niveautilpasset børnelitteratur af høj kvalitet samt specialudviklede mini-hæfter med særligt udvalgte matematikopgaver.  2017-18 3.227.500 kr. 

Røde Kors i Danmark 
  Guide til flygtningeforældre i asylfasen - merbevilling
Særligt børnefamilier er sårbare under flugt og ankomst til et nyt land. Forældrene oplever ofte utilstrækkelighed og hjælpeløshed i forhold til at sikre deres børns basale behov. På den baggrund har Senter for Krisepsykologi, HERO, Norge og Røde Kors i Danmark i fællesskab udviklet et støtte-værktøj i form af en håndbog og en app til flygtningeforældre og deres børn med fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen.   2017 197.400 kr.
         
En Håndsrækning    En Håndsrækning 2018 Egmont Fonden har afsat 50 mio. kr. til En Håndsrækning i perioden 2017-2021 til udsatte børn og deres familier. Pengene skal gå til akut økonomisk hjælp til de børn og familier, der har allermest brug for det. Egmont Fonden uddeler ikke længere selv denne støtte. I stedet uddeles den via fem danske og en norsk organisation, som er i tæt kontakt med de børn og unge, som har behov for støtten: Mødrehjælpen, Røde Kors, Efterskoleforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Børnehjælpsdagen.  2018 9.900.000 kr. 
         

Støtte givet under almennyttig strategi 2011-2016

 Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Anbringelse uden for hjemmet EOCASE Spireprogram - Fase 1 EOCASE arbejder for at at styrke danske børnehjemsbørns muligheder og relationer ved at bringe børn på børnehjem sammen med frivillige mentorfamilier igennem en mentorordning. 2016 150.000 kr. 
Anbringelse uden for hjemmet Videnscenter for anbragte børn og unge, Københavns Kommune Bedre børneinddragese i tilsyn med anbragte børn Udvikling og afprøvning af metoder til børneinddragelse af anbragte børn.  2016-2019 3.994.100 kr.
Anbringelse uden for hjemmet PD Academy v. Inger Winther Johannsen i samarbejde med Ahmet Günes. Styrket Indsats Med udgangspunkt i metoden ‘Positiv Afvigelse skal 15 danske døgninstitutioner og opholdssteder hjælpe anbragte børn til en bedre skolegang. Ved at lære af de børn, der klarer sig godt, vil man etablere en ny og bedre praksis for anbragte børns læring. Målet er, at markant flere anbragte børn skal opleve en øget trivsel, gennemføre en afgangseksamen og dermed få adgang til en ungdomsuddannelse. 2015-2017 5.500.000 kr.
Anbringelse uden for hjemmet Baglandet BoSelv App Baglandet og Krüger Kommunikation skal i samarbejde med tidligere anbragte unge og ansatte hos kommuner og opholdssteder, udvikle og drive en BoSelv app. App’en skal styrke tidligere anbragte unges praktiske færdigheder indenfor hverdagsgøremål og øger deres kendskab til officielle og uofficielle regler og normer, når de flytter i egen bolig. App’en skal være med til at øge sandsynligheden for, at de unge får et normaliseret, selvstændigt voksenliv med uddannelse, job og sociale relationer.  App'en justeres løbende og skal efter bevillingsperiode drives af en frivilligfunktion, der etableres af værestederne Baglandet i hhv. Aalborg, Aarhus, Vejle og København. 2015 1.263.706 kr.
Anbringelse uden for hjemmet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Følgeforskning på Lær for Livet På baggrund af erfaringer fra Egmont Fondens signaturprojekt vil Aarhus Universitet indsamle og udvikle ny viden om anbragte børns læring, skolegang og uddannelse. 2013 - 2017 2.896.188 kr.
Anbringelse uden for hjemmet Videnscenter for Familiepleje Når man bor i en anden familie Genoptryk af pleje til unge, som bor i plejefamilie, skrevet af tidligere anbragte unge
2012 - 2013
113.850 kr
Anbringelse uden for hjemmet Krage Film Min Barndom i helvede II - et undervisningsprojekt Udvikling af undervisningsmateriale om de mest udsatte børn og samfundets muligheder for at støtte dem 2012 - 2013
 900.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet Krage Film Min barndom i helvede Dokumentarfilm om Lisbeth Zornig Andersen 2011 - 2012 1.000.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet Videnscenter for Familiepleje
Plejefamilier til teenagere Indsats for at øge antallet samt forbedre kvaliteten af anbringelse af teenagere i familiepleje samt udvikle de unges kompetencer i forhold til at mestre anbringelsen 2010 - 2013  2.264.400 kr
Anbringelse uden for hjemmet Manden med Kameraet Fortællingen om Rosa En film om og med plejebørn 2009 - 2013 500.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet Kerteminde Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen Anbragte børn og unge skaber deres eget børnehjem Inddragelse af børn og unge i udviklingen af nyt børnehjem i Kerteminde 2009 - 2013 1.885.000 kr
Anbringelse uden for hjemmet  SPUK APS Døgnanbragte unge og rusmidler - en forstærket formidlingsindsats Støtte medarbejderne i at udvikle nye metoder og strategier til at håndtere unge og rusmidler i hverdagen på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 2009 - 2012
395.000 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Fængsling af en forælder SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede Undersøgelse af det støttebehov, der opstår hos barnet, når en forælder fængsles. Undersøgelsesdesign består af registerdata, kvalitative interview og spørgeskemaer. Mål: at udarbejde konkrete anbefalinger og støttetiltag med henblik på at forbedre støtten til børn af fængslede.  2014 - 2015 3.250.999 kr.
Fængsling af en forælder Københavns Fængsler Far bag tremmer Gruppeforløb for indsatte 2011 - 2014 1.430.000 kr
Fængsling af en forælder Direktoratet for Kriminalforsorgen Film til Kriminalforsorgens hjemmeside Produktion af fire film til hjemmeside, som skal forberede børn og unge på deres første besøg hos en fængslet forælder
2011 - 2012 344.000 kr
Fængsling af en forælder Dansk Røde Kors Samtalegrupper for børn af indsatte
Støtte til børn af indsatte 2010 - 2015 2.870.810 kr
Fængsling af en forælder Direktoratet for Kriminalforsorgen, Anlægsenheden Ekspertbistand i forbindelse med etablering af børnevenlige besøgsfaciliteter i nyt fængsel på Falster Støtte til etablering af børnevenlige besøgsfaciliteter 2010 - 2015 130.000 kr
Fængsling af en forælder Direktoratet for Kriminalforsorgen Godnathistorier Mulighed for indsatte for at indspille godnathistorier til deres børn på CD 2010 - 2013 180.000 kr
Fængsling af en forælder Institut for Menneskerettigheder Uskyldigt dømt - Børn af fængslede, en udsat gruppe Fokus på vilkår for børn af fængslede 2009 - 2012 1.200.000 kr
Fængsling af en forælder Stories Productions Aps De pårørende - I skyggen Film til at sætte fokus på pårørende til fængslede 2007 - 2012 1.000.000 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Skilsmisse Aarhus Universitetshospital Spil om familiehåndværk Udvikling af et lettilgængeligt digitalt spil, der gennem konkrete opgaver og legende elementer styrker nybagte forældre til at være gode partnere og forældre, så de kan skabe en tryg og velfungerende familie for deres børn.  2016-2018 1.950.000 kr.
Skilsmisse Kenneth Reinnicke, Roskilde Universitet Støtte til udgivelse af bogen De unge fædre Støtte til udgivelse af bog om unge fædre samt udgivelse af pixi-version til sagsbehandlere ved Statsforvaltningen og pjece til unge fædre. 2015-2016 91.619 kr.
Skilsmisse Center for Familieudvikling Tillægsbevilling i forbindelse med evaluering af ”Fra delebørn til hele børn”. Bevilling til trykning, uddeling, indsamling og indtastning af spørgeskemaer fra børn, der har deltaget i samtalegrupper i regi af ”Fra delebørn til hele børn”. 2014-2017 83.247 kr.
Skilsmisse   Studietur til Norge for interessenter på skilsmisseområdet Studietur, der skal samle en række af de aktører i det danske samfund, der udformer og implementerer indsatser overfor skilsmissefamilier og give dem mulighed for at stifte bekendtskab med og drøfte de norske erfaringer. 2015-2016 165.000 + 50.000 kr.
Skilsmisse   Kvalificering af ansøgning om støtte til spilbaserede læringsforløb Kvalificering af en ansøgning fra fødeafdelingen ved Regionshospitalet Viborg om støtte til at udvikle et spilbaseret læringsforløb for kommende og nybagte forældre. Læringsforløbet skal styrke forældrenes evne til at være gode partnere og forældre for derigennem at skabe en tryg og velfungerende familie til glæde for børnene.  2015-2016   38.750 kr.
Skilsmisse Ballerup kommune Skilsmissegrupper for børn i daginstitutionsalderen og deres forældre    2016 1.600.000 kr. 
Skilsmisse   Programevaluering af støttede indsatser under fondens strategi Hjælp! Mor og far er skilt Samlet evaluering af effekten og implementeringen af de initiativer, der har modtaget støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af skilsmisse.   2014-2018 2.000.000 kr.
Skilsmisse C:NTACT Skilsmissefortællinger (Ik’ for børn) Formidlingsindsats, hvor 15-20 unge og voksne, der har oplevet skilsmisse, trænes i selv at stå frem og fortælle om deres oplevelser. Formidlingen sker både i form af forestillinger i Betty Nansen Teatret, som videofortællinger og skriftlige blogs på Politikens hjemmeside og som TV og radiofortællinger på Danmarks Radios webplatform TVÆRS. 2014-2015 703.000 kr.
Skilsmisse Børns Vilkår Støtte til børn i skilsmisse – partnerskab Partnerskab mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår, som dækker over en samlet programindsats, der har til hensigt at øge børns trivsel, når deres forældre er midt i en skilsmisse og i årene efter. Aktiviteterne i programmet falder inden for følgende tre indsatsområder: Støtte og rådgivning, oplysning og kampagnevirksomhed samt interessevaretagelse med henblik på at styrke børns rettigheder.  2014 – 2018 25.675.173 kr.
Skilsmisse Retterne i Nordsjælland Samarbejdsmodel til løsning af forældres tvister om børn Udvikling af model, der skal sikre at barnets stemme og perspektiv sættes i centrum i retternes behandling af forældreansvarssager og løsningen af forældrenes konflikter. 2013 - 2017 4.219.500 kr.
Skilsmisse Københavns Universitet Samarbejde om skilsmisse Udvikling af digital guide, der skal hjælpe forældre gennem en skilsmisse og mindske eventuelle negative konsekvenser for børn og unge i familien.
2013 - 2017 2.890.000 kr.
Skilsmisse
Center for Familieudvikling Fra delebørn til hele børn Udvikling og afprøvning af forskellige modeller for afholdelse af samtalegrupper i skolen for børn i brudte familier. Endvidere udvikling af skolernes sorghandleplaner, så de også omfatter skilsmisseproblematikker. 2013 - 2017 5.833.247 kr.
Skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden Ret til et godt børneliv Udvikling og afprøvning af to former for støttetilbud til skilte forældre: rådgivningsgrupper og samtalegrupper. Målet er at styrke forældrenes samarbejde, mindske konflikter samt øge forældrenes evne til at støtte deres børn i skilsmissen. 2013 - 2014 973.000 kr.
Skilsmisse SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund Et forskningsprojekt, som skal give systematisk viden om vilkårene for skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund. 2013 - 2014 1.525.00 kr.
Skilsmisse DR Undervisning Skilsmisse - Når hele børn deles Oplysningsindsats om børn i skilsmisse mhp. at øge viden om, hvad skilsmisse betyder for barnet, og hvordan voksne bedst støtter og hjælper barnet i den svære situation 2012 - 2013 588.000 kr
Skilsmisse SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Kort og klart om delebørn Genoptryk af pjece til skilte forældre om, hvad de skal være opmærksomme på, når de overvejer deleordning
2012 - 2013 31.300 kr
Skilsmisse Statsforvaltningen Hovedstaden Forprojekt til forældrerådgivning i grupper Udvikling og afprøvning af metoder og rammer for grupperådgivning for skilte forældre med et konfliktfyldt samarbejde
2012 150.000 kr
Skilsmisse Center for Familieudvikling Børnenes egen stemme Hæfte med børns fortællinger om at være placeret mellem to voksne, som er gået hver deres vej mhp. at øge viden og indsigt hos de skilte forældre
2012 119.000 kr
Skilsmisse Århus Universitet (DPU) Bevægelige søskendeskaber Undersøgelse af søskendes relationer i forskellige familieformer 2011 - 2013 3.030.300 kr
Skilsmisse Mette Bergmann Witgen Forældreansvarsloven  (k)ærligt talt En bog om forældreansvarsloven med udgangspunkt i barnets tarv ved skilsmisse 2011 -2012 308.250 kr
Skilsmisse SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Skilsmissebørn, der lever i deleordninger Undersøgelse af, hvordan deleordninger på godt og på ondt fungerer for børn 2010 - 2013 1.231.195 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Sygdom og død Professionshøjskolen Metropol Børnebuddies Korps af frivillige studerende, såkaldte BørneBuddies, tilbyder frirum til børn i skolealderen, der har et akut støttebehov, som følge af alvorlig sygdom eller død i deres nærmeste familie. 2016-2018 3.494.000 kr.
Sygdom og død Egmont Fonden Undersøgelse af behov for sorgindsats på ungdomsuddannelser En undersøgelse af om ungdomsuddannelserne ser et behov for at forbedre deres støtte til unge i sorg, om der er reel efterspørgsel efter reviderede sorgplaner på uddannelserne samt om der er en reel villighed til og mulighed for at afsætte de personaleressourcer, der kræves for at efterleve sorgplanernes anbefalinger. 2016 80.000 kr.
Sygdom og død MADE BY US Den er til dig, far! Formidlingsindsats, der skal medvirke til at bryde tabuet om sygdom og død i den nærmeste familie samt gøre opmærksom på eksisterende støttemuligheder. Kernen i indsatsen er en serie til DR Utra om 14-årige Mathias, som følges det første år efter hans fars død.
2015-2016 2.179.500 kr.
Sygdom og død Ungdommens Røde Kors Plads til Livet Partnerskab mellem Egmont Fonden og Ungdommens Røde Kors, som gennem en helhedsorienteret indsats, skal bidrage til støtte syge børn og unge i at opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv. Indsatserne i partnerskabet omfatter børne- og ungdomscaféer på hospitaler og psykiatriske afdelinger, væresteder, ferielejre samt en mentorordning. Det samlede budget for partnerskabet er 16 mio. kr., som uddeles løbende i perioden 2014-2017. 2014-2015 5.961.000 kr.
Sygdom og død Det Jødiske Samfund Hjælp til unge ofre for terrorangrebet på den jødiske synagoge Støtte til forløb, som skal støtte de unge, der overværede terrorangrebet d. 15. februar, i at genetablere en normal hverdag og styrke dem i at håndtere eventuelle kriser fremover. Forløbet består af en kombination af selvforsvar, førstehjælp og samtaleforløb 2015 100.000 kr.
Sygdom og død Børn, Unge & Sorg Driftsstøtte i 2015 Driftsstøtte til at hjælpe børn og unge, der har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion. Børn, Unge & Sorg arbejder for at styrke børn og unges evner til at håndtere sorgen og derigennem hjælpe dem til at få et bedre liv. 2015 1.000.000 kr.
Sygdom og død Egmont Fonden Call for Action: Akuthjælp til familier, som rammes af sygdom og død Egmont Rapporten 2014 viser et klart behov for en medmenneskelig akutindsats for at hjælpe familier, som rammes af sygdom og død. Derfor vil Egmont Fonden i foråret 2015 invitere relevante aktører til i fællesskab at udvikle løsninger, som kan imødekomme dette behov. 2015 365.000 kr.
Sygdom og død Egmont Højskolen Alle kan Støtte til udvikling af formidlingsprojekt i forbindelse med Egmonthøjskolens 60 års jubilæum. 2015 200.000 kr.
Sygdom og død   Programevaluering af støttede indsatser under fondens strategi Mod på Livet Samlet evaluering af effekten og implementeringen af de initiativer, der har modtaget støtte under fondens strategi for støtte til børn og unge berørt af alvorlig sygdom og død. 2014-2017 3.000.000 kr.
Sygdom og død   Egmont Rapporten 2014 Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum hvert år skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv.  2014 350.000 kr.
Sygdom og død Hjerteforeningen Talerum og frirum for hjertebørn og deres søskende Formålet med projektet er at øge hjertebørn og deres søskendes livsduelighed. Dette vil ske ved dels at give hjertebørn og deres søskende mulighed for både at få talerum og frirum sammen med andre børn i lignende livssituationer, og dels ved at forbedre rammerne for børnenes hverdagsliv gennem kompetenceudvikling af centrale personer i børnenes netværk. Centralt i projektet er endvidere videndeling om indsatsernes metoder og resultater med relevante aktører herunder andre patientorganisationer, der arbejder med langtidssyge børn. 2014-2018 5.604.339 kr.
Sygdom og død Børn, Unge & Sorg Driftsstøtte 2014 – særligt fokus på børn og kompliceret sorg Driftsstøtte til at hjælpe børn og unge, der har oplevet sygdom eller død i den nærmeste familie, og som er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kompliceret sorgreaktion. Børn, Unge & Sorg arbejder for at styrke børn og unges evner til at håndtere sorgen og derigennem hjælpe dem til at få et bedre liv. 2014 2.400.000 kr.
Sygdom og død Center for Familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Gennem udvikling af redskaber og tiltag er det projektets formål dels at øge trivslen blandt familieplejeanbragte børn og unge med kronisk sygdom/handicap og dels at medvirke til, at flere børn og unge med kronisk sygdom/handicap anbringes i familiepleje frem for på institution eller socialpædagogisk opholdssted. Centralt for projektet er endvidere at inddrage det enkelte barn/den enkelte unge i beslutningsprocessen. 2014 - 2016 1.874.340 kr. 
Sygdom og død Kræftens Bekæmpelse Revidering af de danske skolers sorgberedskab Projektet skal afdække sorgramte børns erfaringer med at få støtte til håndtering af deres sorg i skolen samt inddrage børnene i at udvikle og revidere folkeskolernes sorghandleplaner for arbejde med børn i sorg. 2013 - 2017 2.175.000 kr.
Sygdom og død Danske Patienter Forbedring af kronisk og langvarigt syge børns vilkår i skolen Udvikling af løsninger til, hvordan skolegangen for børn med kronisk og langvarig sygdom kan forbedres. Initiativerne  udvikles i samarbejde med børnene og deres skoler og efterfølgende udbredes til samtlige danske grundskoler. 2013 - 2017 4.984.185 kr.
Sygdom og død Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte Tidlig psykisk støtte til børn og unge på hospitalet Udvikling af handleplan samt uddannelse af et korps af særligt børneansvarlige sygeplejersker, der skal sikre, at børn og unge får den nødvendige støtte, når de kommer i berøring med hospitalsvæsenet – enten som syge eller pårørende. 2013 - 2017 3.830.000 kr.
Sygdom og død Psykiatrifonden Snak om angst og depression... med skolebørn Undervisningsmateriale til børn i 0.-6.klasse, der skal gøre det lettere at tale om psykisk sårbarhed og mistrivsel i familien. Materialer består af tegnefilm og videoportrætter. 2013 - 2017 2.650.000 kr.
Sygdom og død Angstforeningen Vær ikke bange for angsten En landsdækkende indsats der skal styrke støtten til børn med angstlidelser. Indsatsen indeholder en dokumentarfilm samt et informations- og undervisningsmateriale målrettet 5.-10.klassetrin samt fagpersoner og forældre til børn med angst. 2013 - 2015 2.300.000 kr.
Sygdom og død Kræftens Bekæmpelse FAMOS - Psykosocial støtte til familier med kræftramte børn Psykosocial støtte til familier efter endt kræftbehandling mhp. at afværge alvorlige følger som angst og depression hos børn og voksne 2012 - 2016 3.406.500 kr.
Sygdom og død Senter for Krisepsykologi Kapacitetsopbygning og forskning Udvikling og styrkelse af vidensformidling om sorg og støtte samt forskning i eftervirkninger for unge berørt af hændelserne på Utøya 2012 - 2016 7.786.222 kr.
Sygdom og død Børne- og ungepsykiatrien Augustenborg Musik og Udvikling Udvikling af musikalsk behandlingstilbud for unge med psykiske vanskeligheder mhp. at sikre udvikling, trivsel og øget selvværd hos de unge 2012 230.000 kr.
Sygdom og død Høgsted & Middelbo Mindebogen Revidering og genoptryk af en bog, som børn og unge kan bruge til at mindes forældre eller søskende, som de har mistet
2012
130.000 kr.
Sygdom og død Børn, Unge og Sorg  Børn, Unge og Sorg 2011 - 2013
Støtte til børn, der har mistet, gennem terapi med professionelle psykologer. Der er også et korps af frivillige unge, der selv har mistet deres far eller mor 2011- 2013 10.000.000 kr.
Sygdom og død SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Undersøgelse af selvskade og spiseforstyrrelser blandt unge Undersøgelse af, hvad der føre til hhv. selvskade og spiseforstyrrelser, samt hvad man kan gøre for at støtte de, som rammes

2011 - 2013

583.000 kr.
Sygdom og død Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet Et godt ungdomsliv trods alvorlig sygdom Psykosocial indsats for unge med alvorlig, kronisk eller livstruende sygdom 2011 - 2014 2.050.000. kr.
Sygdom og død Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Videnscenter og aktivitetshus Etablering af videnscenter og aktivitetshus samt kapacitetsopbygning af frivillige mhp. en målrettet indsats overfor børn og unge, der lider af spiseforstyrrelser og selvskade 2011 - 2013 6.460.000 kr.
Sygdom og død Senter for Krisepsykologi AS Nasjonal oversikt over sorggrupper i Norge Udvikling af Norges første digitale oversigt over udbuddet af sorgrådgivninger i Norge efter terrorhandlingen 22/7 2011 2011 - 2012 240.000 kr.
Sygdom og død Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade   2011 - 2012 500.000 kr.
Sygdom og død Linda Jakobsen Vi er her endnu Ni forældres personlige beretninger om, hvordan det er at blive ladt alene tilbage og skulle tackle sin sorg og samtidig være en god far eller mor 2010 - 2012 232.000 kr.
Sygdom og død pluspictures Et forbandet år Film med formålet at gøre op med det tabu, som ofte er forbundet med alvorlig sygdom og død i familien 2010 - 2012 600.000 kr.
Sygdom og død Børn, Unge og Sorg Børn, Unge og Sorg - Etablering af rådgivnings- og forskningscenter Børn og unge, der lever med syge forældre og søskende, eller som mister forældre eller søskende, får nu ét sted at søge hjælp. 2010 - 2011 1.950.000 kr.
Sygdom og død Senter for Krisepsykologi AS Etablering af Sorgsenter Udvikling af metoder, som kan sikre god varetagelse af børn og unge og familier efter smertefulde tab. 2009 - 2013 8.479.075 kr.
Sygdom og død Københavns Universitet CCAP - Copenhagen Child Anxiety Project Undersøgelse af effekten af manualbaseret behandling af børn med angst samt effekten af at inddrage forældrene direkte i behandlingen 2008 - 2012 1.945.000 kr.
Sygdom og død Psykiatrisk Center Bispebjerg CapOpus Forsøgsprojekt med behandling af dobbeltdiagnosticerede unge 2008 - 2012 500.000 kr.
Sygdom og død Center for Traume- og Torturoverlevere & Dansk Flygtningehjælp Etablering af hjemmeside, hvor fagpersoner og borgere kan få information om posttraumatisk stress syndrom (PTSD) 2008 - 2012 650.000 kr
Sygdom og død Århus Universitet, Psykologisk Institut Udvikling af måleredskab til bestemmelse af PTSD Støtte til at udvikle en nyt redskab til screening af børn for PTSD 2007 - 2012 1.440.000 kr

Støtteområde

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Vold Alternativ til Vold Si det som det er! Alternativ til Vold vil i samarbejde med Red Barnet i Norge oversætte det danske film- og undervisningsmateriale Sig det som det er! til norsk. Materialet, som handler om vold i familien, er målrettet grundskolens ældste klasser. Alternativ til Vold forventer at nå 9.500 elever med materialet. 2015-2016 1.322.000 NOK
Vold Stine Sofie Sentret                                                         Pilotkursus – Stine Sofie Sentret                                                         Stine Sofie Stiftelsen har som formål at give voldsudsatte børn et tilbud, der kan give dem en chance for et positivt børne- og voksenliv. Pilotkurset danner afsæt for udarbejdelsen af centrets kursus- og aktivitetsplan og har som formål at optimere effekten af det faglige indhold, der efterfølgende skal tilbydes på centret. Der gennemføres 6 dagspilotkurser for 100 deltagere.  2014 - 2015 851.278 kr.                                                                                     
Vold Danner Skoletilbud for voldsramte børn Udvikling af læringstilbud til voldsramte børn på krisecenter. Projektet indebærer udvikling af en metode, som tager højde for de udfordringer, barnet oplever som konsekvens af volden og dens følgevirkninger, og som sigter mod at styrke barnets faglighed, trivsel og selvværd. 2012 - 2014 1.250.000 kr.
Vold Mødrehjælpen Ud af Voldens Skygge II
Fleksibel og ambulant behandling til kvinder og børn, der har været udsat for vold i hjemmet.
2011 - 2015  6.000.000 kr. 
Vold Dialog Mod Vold Bryd voldsspiralen
Et behandlingstilbud til børn og unge, som har oplevet vold i hjemmet, og hvis forældre stadig lever sammen, efter volden er ophørt. 2010 - 2013 1.500.000 kr.
Vold Krisecenter Odense Forebyggelsesprojekt mod vold i nære relationer
Udvikling af et undervisningsmateriale til mellemskolen om vold i nære relationer.
2010 - 2012  1.300.000 kr.

Støtteområde

Modtager

Projekt-
navn

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Lyst til læring Red Barnet Ungdom Læringscaféer Bevillingen støtter udvikling og implementering af 30 frivilligt drevne læringscaféer. Formålet er at ruste fagligt og socialt udsatte børn og unge til et godt skoleliv, så de har bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Læringscaféerne vil være placeret i bl.a. Aalborg, Aarhus, Herning, Odense, Roskilde og København på skoler med stort behov fx udsatte boligområder. Læringscaféerne baserer sig på to grundelementer: Træning af faglige færdigheder gennem aktiv læring og Styrket skolesamarbejde. 2016-2018 2.000.000 kr.
Lyst til læring Teach First Danmark  Spireprogram fase 3 Det overordnede formål med Egmont Fondens støtte i fase 3 er at bidrage til realiseringen af Teach Firsts forretnings- og strategiplan, herunder at sikre stigning i den kommunale medfinansiering. Støtten i fase 3 er derfor fokuseret på kapacitetsopbygning af Teach Firsts sekretariat, evaluering af programmet og ydelse af den nødvendige ”mellemfinansiering” af drift og udvikling, mens programmet skaleres til flere kommuner.  2017-2020 9.500.000 kr.
Lyst til læring DEA Alliance: En god start på livet Alliance af offentlige, private og civilsamfundsorganisationer, der forbedrer de små børns læring og livsduelighed. 2016-2017 1.775.000 kr. 
Lyst til læring Foreningen for undervisning og initiativer til marginalgrupper Matematikøen Camp med intensivt læringsforløb, der forebygger læringsvanskeligheder i matematik hos fagligt udfordrede elever.  2016 182.600 kr.
Lyst til læring Ungdomsskoleforeningen Turboforløb i ungdomsskolen Intensive læringsforløb med fokus på faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal løfte ikke-uddanelsesparate elever. 2016-2019 9.297.448 kr.
Lyst til læring Aarhus Kommune Det danske NEST-program Afprøvning af model, der inkluderer børn med autisme i de almene skoleklasser. 2016-2020 5.828.169 kr.
Lyst til læring Vibeke Greby Schmidt Din Læring Din Læring er en evalueringsapp, som udvikles og afprøves i samarbejde med Lær for Livet. App'en skal sikre børnenes inddragelse og give mulighed for værdifuld feedback til underviserne og frivillige på Learning Camps. 2016 72.200 kr.
Lyst til læring   Rundbordssamtale om læring og livsduelighed for udsatte børn og unge Rundbordssamtalen skal samle op til 20-30 erfarne ledere og nøgleinteressenter fra børne- og ungeområdet med indsigt og gennemslagskraft til en drøftelse af de udfordringer og muligheder, der knytter sig til at sikre læring og livsduelighed for udsatte børn og unge. 2016 500.000 kr.
Lyst til læring Lær for Livet Lær for Livet 2016 Egmont Fondens signaturprojekt, der indebærer learning camps, støttepersoner og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre omsorgsfuld læring for 1.000 anbragte børn 2013-2018 8.761.471 kr.
Lyst til læring Teach First Danmark Spireprogram fase 2 Teach First engagerer de mest motiverede og kompetente kandidater til en to-årig læreruddannelse, hvor de bidrager til at løfte de børn og unge, som har det største behov. Fokus er på forretningsudvikling og evaluering af indsatsen.  2016 946.000 kr.
Lyst til læring Læs for Livet Spireprogram fase 3 Donationer af gratis biblioteker til institutioner for udsatte børn og unge. Sikring af overgangen fra projekt til bæredygtig, landsdækkende organisation. 2015-2019 6.250.000 kr.
Lyst til læring Egmont Fonden Netværk for højt begavede børns læring og trivsel Overdragelse af viden og indsigt om højt begavede børns læring og trivsel  2015-2016 100.000 kr.
Lyst til læring Danske skoleelever Elevinddragelse på Mellemtrinnet – en vej til øget trivsel, motivation og læringslyst Inddragelse af elever fra de mest udsatte skoler. Kompetenceudvikling af elever, lærere og pædagoger via læringsvenner-workshops, sparringsgruppemøder og webinarer 2015-2018 5.460.180 kr.
Lyst til læring Søren Høy Klog er Kool Støtte til udvikling af en dokumentarfilm og en tv-serie om livet som højt begavet barn 2015 400.000 kr.
Lyst til læring Mette Skovgaard Væver, KU og Goran Søderlund, Sognedal University College, Norge Effekten af systematisk sanse- og sprogindsats i vuggestuer Forskningsreview med fokus på tidlige indsatser rettet mod små børn (1,5-3 år) og forberedelse af et større forsøgsstudie, hvor spillet BRAVO-lek afprøves i vuggestuer i boligsociale områder i København. 2015 322.350 kr.
Lyst til læring Aalborg Universitet m.fl. Sæt skolen i spil Intervention som afprøver brugen af kommercielle computerspil som bagtæppe for undervisningen i bl.a. dansk og matematik 2015-2017 4.250.569 kr
Lyst til læring   Analyse af højt begavede børns trivsel og læring Analyse, der skal undersøge behovet for støtte til højt begavede børn i grundskolen og kortlægge danske og udenlandske indsatser med dokumenteret, positiv effekt rettet mod denne gruppes faglige udvikling og læring. 2015 500.000 kr.
Lyst til læring Læs for Livet Forankringsplan Udvikling af Læs for livets strategi og vision 2015 434.000 kr.
Lyst til læring
Børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser En analyse og udvikling af modeller for mere og bedre børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser baseret på de fire øverste trin i Harts inddragelsesstige. 2014-2015 740.000 kr.
Lyst til læring ForandringsFabrikken SkoleProffene fase 2 Udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af sårbare børn og unge i udviklingen af norsk skole. 2015-2016 1.931.310 kr.
Lyst til læring   Egmont Rapporten 2015 Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum hvert år skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv. I år er temaet intensiv læring.
2015 800.000 kr.
Lyst til læring Professionshøjskolen Metropol Tidlig Matematikindsats (TMTM) Tidlig matematikindsats til elever med matematikvanskeligheder samt effektvurdering. 2014-2015 4.812.400 kr.
Lyst til læring Læs for Livet
Læs for Livet Kapacitetsopbygning af Læs for livet mhp. at skabe øget lyst til læsning og læring hos udsatte børn og unge. 2014-2015 65.000 kr.
Lyst til læring LøkkeFonden DrengeAkademiet DrengeAkademiets formål er at give fagligt svage drenge et løft inden for læsning, stavning og matematik. DrengeAkademiet 2014 gennemføres for 100 fagligt svage drenge.  Det består af en tre uger lang summer camp, som følges op af et ét-årigt mentorprogram. Dette vil danne afsæt for videreudvikling af konceptet samt senere implementering af metoderne i folkeskolen.  2014 - 2016

1.610.000 kr.

Lyst til læring   Effektstudie af intensive læringsforløb  Der er i perioden 2015-2019 igangsat en effektmåling af tre intensive læringsforløb (Københavnerakademiet, Plan T og Drengeakamediet) ved Trygfondens Børneforskningsventer og Rambøll. Forskerne har afleveret et foreløbigt notat, der er baseret på begrænsede data, men de forventer at kunne have en endelig afrapportering klar i 2019 baseret på flere og mere solide data. 
Effektmålingen er medfinansieret af Bikubenfonden.
2015-19

3.500.000 kr. 

Lyst til læring ScienceTalenter ScienceTalent Genius En indsats, der skal sikre ny viden om højtbegavede børn og afprøve konkrete aktiviteter og undervisningsmetoder. Hertil skal indsatsen udvikle nye metoder til inklusion af de højtbegavede børn og unge i den almene uddannelse. 2013 - 2018 4.528.000 kr.
Lyst til læring Experimentarium SPIRAL - oplevelsesbaseret læring i naturfag En indsats, der skal skabe og formilde oplevelsesbaseret læring for børn i læringsvanskeligheder i 6.-7.klasse. Børnene og deres lærere samarbejder med forskere og læringsdesignere om at udvikle den nye undervisning, som efterfølgende skal udbredes til hele landet. 2013 - 2018 9.000.000 kr.
Lyst til Læring ForandringsFabrikken (Norge) Skoleproffene ForandringsFabrikken vil med hjælp fra 2.000 skolebørn fra hele Norge undersøge, hvad der for skolebørnene giver lyst til læring og det bedste læringsudbytte. Skolebørnenes bidrag skal lede til synlige ændringer i lovgivning, læreplaner og nye læringsmetoder. 2013 - 2016 1.200.000 NOK
Lyst til Læring Tarup Ungdomsskole Læring for alle Projekt, der skal sikre den gode overgang for elever, der vender tilbage fra intensive læringsforløb til almenskolen. Projektet skal sikre, at skolebørn bibeholder deres faglige niveau og nyvundne lyst og motivation til at lære.
2013 - 2016 2.700.000 kr.
Lyst til Læring Lær for Livet Lær for livet Learning camps, støttepersoner og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre omsorgsfuld læring for 1.000 anbragte børn 2013 - 2018 40.000.000 kr.
Lyst til Læring Greve Kommune Inklusion i Børnehøjde i Greve Kommune
Afdækning og dokumentation af, hvordan inklusion kan skabe trivsel og læring og et læringsmiljø, der styrker lysten til læring og det sociale fællesskab i klassen
2012 - 2016 5.000.000 kr.
Lyst til Læring Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet Lyst til Læring Omfattende forskningsprojekt, der skal udvikle nu viden, der belyser unges lyst til læring. Fokus på overgang fra grundskole til ungdomsskole og på kønsforskelle i læring og motivation for læring 2012 - 2016 4.785.010 kr.
Lyst til Læring Amondo Alle børn har lyst til at lære Udvikling af redskaber til lærere og psykologer  i at skabe et inkluderende læringsmiljø, differentiere undervisningen og tage hånd om børn med særlige behov
2012 - 2014 1.441.250 kr.
Lyst til Læring IBC Fra erhvervsskole til erhvervsliv Afdækning af, hvordan unge på erhvervsskoler bedst lærer og tilegner sig ny viden på baggrund af gode erfaringer med læringscamps - mhp. at mindske frafald og skabe ny viden
2012 - 2014 3.876.320 kr.
Lyst til Læring Nationalt Videncenter for Læsning
Skrivedidaktik på mellemtrinnet
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan et øget fokus på skrivning i grundskolens fag kan fremme elevernes skrivelyst og læseforståelse og dermed bane vejen for øget læring
2011 - 2015 3.114.775 kr.
Lyst til Læring PPR Tårnby kommune En inkluderende læringsmulighed for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder IT-værktøj til inkluderende læring. En mentor er tilknyttet til at rådgive elever, lærere og forældre.
2011 - 2014 687.120 kr.
Lyst til Læring Aarhus Universitet - Institut for didaktik  Rollespil som kreativ og motiverende læringsplatform Rollespil i undervisningen for efterskoleelever 8-10. kl. 2011 - 2014 3.082.428 kr.
Lyst til Læring Læremiddel.dk Tegn på læring Undersøgelse af læremidlers betydning for elevernes motivation
2011 - 2012 246.000 kr.
Lyst til Læring Skolen Sputnik Unge i fokus Læreredskaber til at håndtere svære elever 2010 - 2014 1.485.000 kr.
Lyst til Læring Team Succes Mission Team Succes Lektiehjælp, eksamenstræning, personlig udvikling, fritidsjobformidling og sociale aktiviteter for frafaldstruede unge. 2010 - 2014 1.690.000 kr.
Lyst til Læring Aarhus Universitet - Institut for didaktik
Tidlig matematik-
indsats som forebyggelse 
Formålet med undervisningen er at undersøge, om vægten på narrativ fortælling skaber mere lyst til læring og større motivation for hos eleverne
2009 - 2013 1.100.00 kr.
Lyst til Læring Grønhøjskolen Udeprojekt Den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin 2008 - 2012 750.000 kr
Lyst til Læring Distriktsudvalg Tarup, Tarup Ungdomsskole 
Plan T. - Læsecamp for teenagere  

En indsats, der øger læsekompetencen og styrker selvværdet hos børn i læsevanskeligheder  2008 - 2011 960.000 kr
Lyst til Læring Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for pædagogisk psykologi
Ludvi - Læring og udvikling i daginstitutioner Forskningsprojekt om læring i daginstitutioner
2007 - 2013 1.716.000 kr.
Lyst til Læring Sønderbro Kulturhus, Horsens
Musik, sprog og integration  Styrkelse af sprog og integration gennem musik  2007 - 2012 1.600.000 kr
Lyst til Læring Videnscenter for Specialpædagogik  LISS - Læring i struktureret samarbejde Forsknings- og udviklingsprojekt
2007 - 2012 775.000 kr.
Lyst til Læring Egmont Højskolen Medier, Motion, Masker Motions- og læringsfaciliteter for handicappede unge 2006 - 2013 10.000.000 kr.
Lyst til Læring L&R Uddannelse For øjeblikket - Undervisnings-materiale til billedkunst  Undervisningsmateriale om samtidskunst til gymnasieelever 2006 - 2013 500.000 kr.
Lyst til Læring Danfoss Universe Fremtidens Undervisnings-
facilitet 
Udvikling af koncept for læringsmiljøer, der kan styrke naturfagsundervisningen
2006 6.000.000 kr.

Støtteområde

Modtager

Indsats

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

En Håndsrækning Mødrehjælpen Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx akut støtte i krisesituation, julehjælp eller feriestøtte til sårbare børn, unge og familier. 2013 - 2014 6.600.000 kr.
En Håndsrækning Røde Kors i Danmark Håndsrækning til sårbare børn, unge og familier Direkte støtte i form af fx fritidsaktiviteter, ferieoplevelser eller julehjælp til sårbare børn, unge og familier. 2013 - 2014 7.300.000 kr.
En Håndsrækning LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Håndsrækning til familier på krisecenter Direkte støtte til etablering efter ophold på krisecenter i form af fx børnetøj, møbler/basalt indbo eller feriestøtte  til familier på krisecenter. 2013 - 2014 6.750.000 kr.
En Håndsrækning Børnehjælpsdagen Håndsrækning til anbragte børn og unge
Direkte støtte i form af computer eller opfyldelse af en drøm til børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet. 2013 - 2014 4.050.000 kr.
En Håndsrækning Norske Kvinners Sanitetsforening Håndsrækning til sårbare børn i Norge Direkte støtte i form af bl.a. oplevelser eller sociale aktiviteter til sårbare børn og unge. 2013 - 2014 2.500.000 kr.

Støtteområde 

Modtager

Initiativ

Beskrivelse

Bevillingsperiode

Støttebeløb

Multiple livskriser 2 timer om ugen Spireprogram - Fase 1 Matching af tosprogede børn mellem 5 og 8 år med voksne frivillige med dansk baggrund. Barnet og den voksne mødes to timer hver uge i mindst et år. 2016 113.000 kr.
Multiple livskriser Ordskælv Spireprogram - Fase 1 Inddragelse af udsatte og sårbare børn og unge i kreative processer, hvor de kan komme til orde igennem tekster, billeder og musik. 2016 145.000 kr.
Multiple livskriser   Analyse af sårbare børne- og ungegrupper og deres støttebehov Statistisk registeranalyse og børneinddragende forløb, der skal kortlægge de børne- og ungemålgrupper, der på grund af forskellige trivsels- og læringsproblemer klarer sig dårligt i skolen og uddannelsessystemet. 2015 700.000 kr.
Multiple livskriser   Barnets stemme i debatten  Formidlingsindsats, der skal sætte fokus på børn i skilsmisse, udsatte børns læring mv. på Folkemødet 2015. 2015 150.000 kr.
Multiple livskriser Røde Kors i Danmark Familienetværket Frivilligbaseret psykosocial støtte og socialt netværk til udsatte familier i 40 byer i hele landet mhp. at øge børnenes trivsel og udvikling 2012 - 2016  8.707.000 kr.
Multiple livskriser TUBA Min mor og far drikker - men hvordan kommer jeg videre? Rekruttering og kapacitetsopbygning af frivillige med professionel baggrund mhp. at sikre terapi til flere af de hårdest belastede unge fra familier med alkohol
2012 - 2015 1.463.275 kr.
Multiple livskriser Livslinjen Udvikling af netrådgivning til børn og unge i livskrise Videreudvikling af netrådgivning for selvmordstruede unge med nye onlinemetoder og nedbringelse af svartiden for internetrådgivning 2012 - 2013 1.963.185 kr.
Multiple livskriser Fødselsdagshjælpen.dk Fordi alle børn skal fejres Udvidelse af støtteordning, der sikrer fødselsdagskage og -gave til børn i fattige og sårbare familier 2012 - 2013 150.000 kr.
Multiple livskriser MICA Production ApS Sig det som det er! - støtte til børn og unge
Landsdækkende undervisningsforløb: novellefilm inkl. undervisningsmateriale og foredrag om vold, alkoholmisbrug og psykisk sygdom 2011 - 2014 1.500.000 kr.
Multiple livskriser Dansk Blindesamfund Dit kompetente (blinde) barn
Udvikling af hjemmesiden øjenåbner.nu samt DVD-materiale 2011 - 2013 808.420 kr.
Multiple livskriser Ungdommens Røde Kors "Væk fra kanten" - et partnerskab Partnerskab mellem Egmont Fonden og Ungdommens Røde Kors om at udvikle og udbrede ung-til-ung aktiviteter for udsatte børn og unge "på kanten" med henblik på, at børnene og de unge undgår social eksklusion. 2010 -2014  7.990.000 kr.
Multiple livskriser Kvinfo Mentorprogram for unge kvinder i Vollsmose Udvikling af mentorprogram med tilpassede procedurer og værktøjer til at opbygge mentorrelation for unge kvinder på 16-24 år i Vollsmose
2010 - 2012  2.400.00 kr.
Multiple livskriser Børnerådet En styrkelse af børnenes stemme  Børne- og ungepanelet suppleres med et Minibørnepanel af børnehavebørn og ekspertgrupper af børn og unge, som befinder sig i særligt udsatte situationer. 2010 - 2012  1.108.470 kr.
Multiple livskriser DR Perspektiv Tværs Landsdækkende rådgivnings- og videnportal, der skal hjælpe unge med at finde rundt i rådgivningsjunglen. 2009 - 2013  5.730.000 kr. 
Multiple livskriser Rehabiliteringscenter for torturofrer  Kriminalitetsforebyggelse blandt traumatiserede flygtningefamilier Helhedsorienteret indsats for at optimere støtte til at holde unge fra kriminelle miljøer 2008 - 2013   5.000.000 kr.
Multiple livskriser Roskilde Universitet Et bedre hverdagsliv for marginaliseringstruede unge Forskningsprojekt om muligheder og effekter ved at inddrage udsatte unge som aktive medskabere af eget hverdagsliv 2005 - 2012 810.000 kr.