Logo

RSS Print

Ansøgning

Vi modtager kun ansøgninger, som vi har bedt om på baggrund af en forespørgsel. Hvis vi på baggrund af din forespørgsel vurderer, at initiativet ligger inden for vores strategiske prioriteringer, vil du blive opfordret til at sende os en ansøgning. Herunder kan du læse mere om, hvad en ansøgning skal indeholde.

Din ansøgning bør være kort og præcis - max 10 sider - og indeholde:

1. Titel

Anfør titlen på initiativet.

2. Resume

Opsummer de væsentligste punkter fra ansøgningen – 10-15 linjer.

3. Baggrund

Beskriv den problemstilling, som initiativet skal bidrage til at løse, og hvorfor du søger støtte til det fra Egmont Fonden.

4. Præsentation af ansøgeren

Beskriv den eller de organisationer eller personer, som ansøger Egmont Fonden om støtte. Beskriv ligeledes ansøgers kvalifikationer i forhold til at gennemføre initiativet. Vi vil også gerne høre, om du tidligere har ansøgt om eller modtaget bevillinger fra Egmont Fonden.

5. Formål og succeskriterier

Beskriv initiativets overordnede formål.

6. Målgruppe(r)

Beskriv initiativets primære og evt. sekundære målgrupper.

7. Hovedaktiviteter og arbejdsmetode

Beskriv initiativets konkrete indsatser og aktiviteter. Hvad skal der ske? Hvor? Hvor ofte? Hvor mange? Med hvilken metode og tilgang? Tag meget gerne udgangspunkt i det formål og de succeskriterier, som du har defineret under punkt 5. Det er vigtigt, at alle konkrete aktiviteter retter sig mod at opfylde netop det formål og de succeskriterier.

8. Forandringsteori og succeskriterier

Beskriv initiativet forandringsteori, dvs. hvad initiativets hovedaktiviteter fører til på kort og langt sigt. Hvad er initiativets direkte output, kortsigtet effekt og langsigtede effekt for målgruppen og hvilken impact har initiativet på samfundsniveau? 

Beskriv også de mål, der skal nås, for at initiativet kan betegnes som en succes. Egmont Fonden lægger vægt på specifikke, realistiske og målbare succeskriterier. Egmont Fondens støtte skal gøre en forskel – den skal skabe en dokumenteret positiv og vedvarende forskel og bidrage til, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Derfor er effekt et nøgleord for os.

9. Inddragelse af børn og unge

Beskriv, hvordan børn og/eller unge inddrages i projektet.

I Egmont Fonden ser vi inddragelse af børn og unge og fokus på barnets stemme som et vigtigt afsæt for vores aktiviteter. Børn og unge har vigtig viden at bidrage med, og deres perspektiv er med til at kvalificere viden fra fagprofessionelle voksne. Læs mere om vores principper for arbejdet med barnets stemme her.

10. Evaluering og dokumentation

Beskriv, hvordan initiativet vil blive evalueret. Herunder hvad der er formålet med at evaluere initiativet, og hvem der skal foretage evalueringen. Egmont Fonden lægger vægt på, at effekten af de støttede initiativer kan dokumenteres – allerhelst i en form, der kan formidles videre og komme andre aktører til gavn.

11. Forankring og videreførelse af initiativet og dets resultater

Beskriv, strategien for hvordan initiativet og dets resultater kan 'leve videre' efter endt finansiering fra Egmont Fonden. Hvis forankring afhænger af fremtidig finansiering, beskriv da mulighederne for dette. 

Egmont Fonden støtter gerne konceptualiserbare og replicerbare initiativer. Vi lægger vægt på, at støttede initiativer er bæredygtige, og at andre forankringsrelevante aktører inddrages tidligt i processen.

12. Formidling og kommunikation

Hvad er initiativets strategi for formidling og kommunikation? Beskriv, hvordan og til hvilke målgrupper initiativet og dets resultater formidles.

I Egmont Fonden tror vi på, at synlighed kan være med til at skabe endnu større effekt. Derfor støtter vi indsatser, hvor der arbejdes målrettet på at være synlig og formidle ny viden og resultater både til den brede offentlighed og til de centrale aktører på området. Målet er, at resultaterne bredes ud og kommer endnu flere børn/unge til gavn i hele landet.

13. Organisering og samarbejdspartnere

Beskriv, hvordan initiativet er organiseret: Hvem deltager, og hvilken rolle har de? Hvem inddrages yderligere i initiativet, f.eks. via styregruppe, følgegruppe, konsulentbistand og lignende?

Egmont Fonden støtter meget gerne initiativer, der bygger bro mellem forskellige aktører, fx kommune, stat, fonde, civilsamfund, organisationer, virksomheder, forskning, institutioner.

14. Tidsplan

Opstil en forventet tidsplan for initiativets hovedaktiviteter.

15. Økonomi

Opstil det samlede budget for initiativet - ikke kun for den del af initiativet, som der søges støtte til fra Egmont Fonden.

Budgettet skal afspejle de konkrete aktiviteter, der er beskrevet under punkt 7 ovenfor. Forsøg så vidt muligt at kvalificere de enkelte poster. Hvis der f.eks. er afsat en sum til løn; angiv i så fald, hvor mange timer det dækker over, og til hvilken timepris. Hvis du allerede har fået ekstern finansiering, angiv da fra hvem og beløb. Angiv også egenfinansiering.