Logo

RSS Print

Lyst til læring

I Egmont Fonden arbejder vi for, at alle skolebørn har lyst til at lære. For lysten er en forudsætning for, at skolebarnet engagerer sig og får reelt udbytte af at gå i skole.

  • Fotograf: Christian Als

    Fotograf: Christian Als

Sårbare skolebørn i grundskolen

Der bliver investeret mange ressourcer i den danske grundskole - med gode resultater på mange områder. Men der er også områder, hvor der er brug for ny viden og for nytænkning og eksperimenter med læringsmodeller, læringsmaterialer, kreativitet og organisering af undervisningen.

Ét område er skolebarnets lyst til at lære. Den naturlige lærelyst er stærk hos små børn, men mange undersøgelser viser, at den svækkes gennem skoletiden. Man taler i dag om en udbredt motivationskrise, som starter på mellemtrinnet og især er fremherskende blandt de ældste skolebørn.

Samtidig ved vi, at der er grupper af skolebørn, som er særligt sårbare. Alt for mange forlader grundskolen uden de helt basale kundskaber, som er vigtige for, at de kan skabe et godt liv med uddannelse, job og indkomst. Der er også børn, som er fagligt stærke - meget højere begavet end deres jævnaldrende - som til gengæld har det svært socialt. Også de børn risikerer at få et svært liv. 

Egmont Fonden: Indsatser i grundskolen

Med Egmont Fondens strategi for støtte på læringsområdet dedikerer Egmont Fonden 70 mio. kroner i 2013-2016 til nyudvikling af grundskolen og udbredelse af metoder, der virker. 

Indsatsen tager udgangspunkt i, at læring er en forudsætning for et godt liv, og at lyst er en forudsætning for, at skolebarnet engagerer sig og får reel værdi af at gå i skole.

Egmont Fonden støtter projekter i grundskolen med særligt fokus på:

  • børn i læringsvanskeligheder 
  • højt begavede børn med sociale vanskeligheder ift. jævnaldrende

Vi støtter indsatser, der tager udgangspunkt i skolebarnets aktive deltagelse, perspektiver og behov. Det er en forudsætning for støtte, at ledelsen (på skolen, i forvaltningen, på institutionen, i organisationen) er engageret og tager ansvar for udvikling, implementering og udbredelse af viden og resultater.

Støtte til indsatser på læringsområdet kan søges af alle, fx organisationer, skoler, kommunale forvaltninger eller forskere. Vi ser gerne indsatser med samarbejde på tværs af institutioner og inddragelse af lokalsamfundet, fritidsliv, kulturinstitutioner eller andre.

Egmont Fonden lægger vægt på formidling af gode resultater. Det er væsentligt, at viden udbredes og omsættes til praksis – og at gode praksisresultater omsættes til generaliserbar viden, der udbredes.

Læs mere i Egmont Fondens strategi for støtte på læringsområdet.

Støttede projekter på området

Modtager

Projekt-
navn

Beskrivelse

Projekt-
periode

Støtte-beløb

Vibeke Greby Schmidt Din Læring Din Læring er en evalueringsapp, som udvikles og afprøves i samarbejde med Lær for Livet. App'en skal sikre børnenes inddragelse og give mulighed for værdifuld feedback til underviserne og frivillige på Learning Camps. 2016 72.200 kr. 
Aarhus Kommune  Nest Nest er et skoleprogram udviklet i New York, hvor børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) inkluderes i den almindelige undervisning i folkeskolen. Det overordnede formål med indsatsen er at afprøve en model, der sikrer, at alle børn (med og uden ASF) bliver så dygtige, som de kan, oplever og bruger medborgerskab og deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. 2016-2020 5.828.169 kr.
       
Danske Skoleelever Elevinddragelse på Mellemtrinnet – en vej til øget trivsel, motivation og læringslyst Inddragelse af elever fra de mest udsatte skoler. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og elever vha. læringsvenner-workshops, sparringsgruppemøder og webinarer. 2015-2017 5.460.180 kr.
Søren Høy Klog er Kool - forprojekt Udvikling af dokumentarfilm og tv-serie om livet som højt begavet barn 2015 400.000 kr.

 

Mette Skovgaard Væver, KU og Goran Søderlund, Sognedal University College, Norge
Effekten af systematisk sanse- og sprogindsats i vuggestuer Forskningsreview med fokus på tidlige indsatser rettet mod små børn (1,5-3 år) og forberedelse af et større forsøgsstudie, hvor spillet BRAVO-lek afprøves i vuggestuer i boligsociale områder i København. 2015 322.350 kr.
Læs for livet Forankringsplan Udvikling af Læs for Livets strategi og vision 2015 434.000 kr.
Aalborg Universitet m.fl. Sæt skolen i spil Intervention, som afprøver brugen af kommercielle computerspil som bagtæppe for undervisning i bl.a. dansk og matematik 2015-2017 4.250.569 kr.

Analyse af højt begavede børns trivsel og læring Analyse, der skal undersøge behovet for støtte til højt begavede børn i grundskolen og kortlægge danske og udenlandske indsatser med dokumenteret, positiv effekt rettet mod denne gruppes faglige udvikling og læring. 2015 500.000 kr.
  Børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser En analyse og udvikling af modeller for mere og bedre børne- og ungeinddragelse i samfundets beslutningsprocesser baseret på de fire øverste trin i Harts inddragelsesstige. 2014-2015 740.000 kr.
  Egmont Rapporten 2015 Formidlingsprodukt, der med barnet i centrum hvert år skaber og formidler viden om et særligt aspekt af sårbare børn og unges liv. Temaet er i år intensiv læring.
2015 800.000 kr.
ForandringsFabrikken SkoleProffene fase 2 Udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af sårbare børn og unge i udviklingen af norsk skole. 2015-2016 1.931.310 kr.
Professionshøjskolen Metropol Tidlig Matematikindsats (TMTM) Tidlig matematikindsats til elever med matematikvanskeligheder samt effektvurdering. 2014-2015 4.812.400 kr.
Rachel Röst Læs for Livet Kapacitetsopbygning af Læs for livet mhp. at skabe øget lyst til læsning og læring hos udsatte børn og unge. 2014 65.000 kr.
LøkkeFonden DrengeAkademiet DrengeAkademiets formål er at give fagligt svage drenge et løft inden for læsning, stavning og matematik. DrengeAkademiet 2014 gennemføres for 100 fagligt svage drenge.  Det består af en tre uger lang summer camp, som følges op af et ét-årigt mentorprogram. Dette vil danne afsæt for videreudvikling af konceptet samt senere implementering af metoderne i folkeskolen.  2014 - 2016 1.610.000 kr.
ScienceTalenter ScienceTalent Genius En indsats, der skal sikre ny viden om højtbegavede børn og afprøve konkrete aktiviteter og undervisningsmetoder. Hertil skal indsatsen udvikle nye metoder til inklusion af de højtbegavede børn og unge i den almene uddannelse. 2013 - 2018 4.528.000 kr.
Experimentarium SPIRAL - oplevelsesbaseret læring i naturfag En indsats, der skal skabe og formilde oplevelsesbaseret læring for børn i læringsvanskeligheder i 6.-7.klasse. Børnene og deres lærere samarbejder med forskere og læringsdesignere om at udvikle den nye undervisning, som efterfølgende skal udbredes til hele landet. 2013 - 2018 9.000.000 kr.
ForandringsFabrikken (Norge) Skoleproffene ForandringsFabrikken vil med hjælp fra 2.000 skolebørn fra hele Norge undersøge, hvad der for skolebørnene giver lyst til læring og det bedste læringsudbytte. Skolebørnenes bidrag skal lede til synlige ændringer i lovgivning, læreplaner og nye læringsmetoder. 2013 - 2016 1.200.000 NOK
Tarup Ungdomsskole Læring for alle Projekt, der skal sikre den gode overgang for elever, der vender tilbage fra intensive læringsforløb til almenskolen. Projektet skal sikre, at skolebørn bibeholder deres faglige niveau og nyvundne lyst og motivation til at lære. 2013 - 2016 2.700.000 kr.
Lær for Livet Lær for livet Learning camps, støttepersoner og dialog- og kompetencecenter mhp. at sikre omsorgsfuld læring for 1.000 anbragte børn 2013 - 2018 40.000.000 kr.
Greve Kommune Inklusion i Børnehøjde i Greve Kommune
Afdækning og dokumentation af, hvordan inklusion kan skabe trivsel og læring og et læringsmiljø, der styrker lysten til læring og det sociale fællesskab i klassen
2012 - 2016 5.000.000 kr.
Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet Lyst til Læring Omfattende forskningsprojekt, der skal udvikle nu viden, der belyser unges lyst til læring. Fokus på overgang fra grundskole til ungdomsskole og på kønsforskelle i læring og motivation for læring
2012 - 2016 4.785.010 kr.
Amondo Alle børn har lyst til at lære Udvikling af redskaber til lærere og psykologer  i at skabe et inkluderende læringsmiljø, differentiere undervisningen og tage hånd om børn med særlige behov 2012 - 2014 1.441.250 kr.
IBC Fra erhvervsskole til erhvervsliv Afdækning af, hvordan unge på erhvervsskoler bedst lærer og tilegner sig ny viden på baggrund af gode erfaringer med læringscamps - mhp. at mindske frafald og skabe ny viden
2012 - 2013 3.876.320 kr.
Nationalt Videncenter for Læsning
Skrivedidaktik på mellemtrinnet
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan et øget fokus på skrivning i grundskolens fag kan fremme elevernes skrivelyst og læseforståelse og dermed bane vejen for øget læring
2011 - 2015 3.114.775 kr.
PPR Tårnby kommune En inkluderende læringsmulighed for børn i svære skriftsproglige vanskeligheder IT-værktøj til inkluderende læring. En mentor er tilknyttet til at rådgive elever, lærere og forældre.
2011 - 2014 687.120 kr.
Aarhus Universitet - Institut for didaktik  Rollespil som kreativ og motiverende læringsplatform Rollespil i undervisningen for efterskoleelever 8-10. kl. 2011 - 2014 3.082.428 kr.
Læremiddel.dk Tegn på læring Undersøgelse af læremidlers betydning for elevernes motivation
2011 - 2012 246.000 kr.
Skolen Sputnik Unge i fokus Læreredskaber til at håndtere svære elever 2010 - 2014 1.485.000 kr.
Team Succes Mission Team Succes Lektiehjælp, eksamenstræning, personlig udvikling, fritidsjobformidling og sociale aktiviteter for frafaldstruede unge. 2010 - 2013 1.690.000 kr.
Aarhus Universitet - Institut for didaktik
Tidlig matematik-
indsats som forebyggelse 
Formålet med undervisningen er at undersøge, om vægten på narrativ fortælling skaber mere lyst til læring og større motivation for hos eleverne
2009 - 2013 1.100.00 kr.
Grønhøjskolen Udeprojekt Den første skole i Danmark, som har udeskole på alle klassetrin 2008 - 2012 750.000 kr
Distriktsudvalg Tarup, Tarup Ungdomsskole 
Plan T. - Læsecamp for teenagere  

En indsats, der øger læsekompetencen og styrker selvværdet hos børn i læsevanskeligheder  2008 - 2011 960.000 kr
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for pædagogisk psykologi
Ludvi - Læring og udvikling i daginstitutioner Forskning om læring i daginstitutioner

2007 - 2013

1.716.000 kr.
Sønderbro Kulturhus, Horsens
Musik, sprog og integration  Styrkelse af sprog og integration gennem musik  2007 - 2012 1.600.000 kr
Videnscenter for Specialpædagogik  LISS - Læring i struktureret samarbejde Forsknings- og udviklingsprojekt
2007 - 2012 775.000 kr.
Egmont Højskolen Medier, Motion, Masker Motions- og læringsfaciliteter for handicappede unge 2006 - 2013 10.000.000 kr.
L&R Uddannelse For øjeblikket - Undervisningsmateriale til billedkunst  Undervisningsmateriale til gymnasieelever 2006 - 2013 500.000 kr.
Danfoss Universe Fremtidens Undervisnings-
facilitet 
Udvikling af koncept for læringsmiljøer, der kan styrke naturfagsundervisningen
2006 6.000.000 kr.

Du kan også se en samlet oversigt over støttede projekter.