Logo

RSS Print

Ansøgning

Har du en god ide? Så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig. Herunder kan du læse mere om, hvad din ansøgning skal indeholde.

  • Fotograf: Thomas Fredberg

    Fotograf: Thomas Fredberg

Før du sender en ansøgning, bør du overveje at sende os en forespørgsel.

Kig også på de nøgleord, vi har skrevet på denne side - det er elementer, som vi lægger vægt på, når vi vurderer din ansøgning. 

Vi har ingen deadlines, så du kan sende din ansøgning når som helst. Din ansøgning bør være kort og præcis - gerne max 10 sider - og indeholde:

1. Titel

Anfør titlen på initiativet.

2. Resume

Opsummer de væsentligste punkter fra ansøgningen – 10-15 linjer.

3. Baggrund

Beskriv den problemstilling, som initiativet skal bidrage til at løse, og hvorfor du søger støtte til det fra Egmont Fonden.

4. Præsentation af ansøgeren

Beskriv den eller de organisationer eller personer, som ansøger Egmont Fonden om støtte. Beskriv ligeledes ansøgers kvalifikationer i forhold til at gennemføre initiativet. Vi vil også gerne høre, om du tidligere har ansøgt om eller modtaget bevillinger fra Egmont Fonden.

5. Formål og succeskriterier

Beskriv initiativets overordnede formål (max. 250 tegn).

Beskriv også de mål, der skal nås, for at initiativet kan betegnes som en succes. Egmont Fonden lægger vægt på specifikke, realistiske og målbare succeskriterier.

6. Målgruppe(r)

Beskriv initiativets primære og evt. sekundære målgrupper.

7. Hovedaktiviteter og arbejdsmetode

Beskriv initiativets konkrete indsatser og aktiviteter. Hvad skal der ske? Hvor? Hvor ofte? Hvor mange? Med hvilken metode og tilgang?

Tag meget gerne udgangspunkt i det formål og de succeskriterier, som du har defineret under punkt 5. Det er vigtigt, at alle konkrete aktiviteter retter sig mod at opfylde netop det formål og de succeskriterier.

8. Inddragelse af børn og unge

Beskriv, hvordan børn og/eller unge inddrages i projektet.

I Egmont Fonden ser vi inddragelse af børn og unge og fokus på barnets stemme som et vigtigt afsæt for vores aktiviteter. Børn og unge har vigtig viden at bidrage med, og deres perspektiv er med til at kvalificere viden fra fagprofessionelle voksne. Læs mere om vores principper for arbejdet med barnets stemme her.

9. Formidlingsaktiviteter

Beskriv, hvordan og til hvilke målgrupper initiativet og dets resultater formidles.

I Egmont Fonden tror vi på, at synlighed kan være med til at skabe endnu større effekt. Derfor støtter vi indsatser, hvor der arbejdes målrettet på at være synlig og formidle ny viden og resultater både til den brede offentlighed og til de centrale aktører på området. Målet er, at resultaterne bredes ud og kommer endnu flere børn/unge til gavn i hele landet.

10. Forankring og videreførsel af initiativet og dets resultater

Beskriv, hvordan initiativet og dets resultater kan 'leve videre' efter endt finansiering fra Egmont Fonden. Hvis forankring afhænger af fremtidig finansiering, beskriv da mulighederne for dette. 

Egmont Fonden støtter gerne konceptualiserbare og replicerbare initiativer. Vi lægger vægt på, at støttede initiativer er bæredygtige, og at andre relevante aktører inddrages tidligt i processen.

11. Evaluering og dokumentation

Beskriv, hvordan initiativet vil blive evalueret. Herunder hvad der er formålet med at evaluere initiativet, og hvem der skal foretage evalueringen. Egmont Fonden lægger vægt på, at effekten af de støttede initiativer kan dokumenteres – allerhelst i en form, der kan formidles videre og komme andre aktører til gavn.

12. Organisering og samarbejdspartnere

Beskriv, hvordan initiativet er organiseret: Hvem deltager, og hvilken rolle har de? Hvem inddrages yderligere i initiativet, f.eks. via styregruppe, følgegruppe, konsulentbistand og lignende?

Egmont Fonden støtter meget gerne initiativer, der bygger bro mellem forskellige aktører, fx kommune, stat, fonde, virksomheder, forskning, institutioner.

13. Tidsplan

Opstil en forventet tidsplan for initiativets hovedaktiviteter.

14. Langsigtet effekt

Beskriv, hvad initiativet og dets resultater forventes at betyde for målgruppen på lang sigt. Angiv gerne tidshorisonten for dette. 

Egmont Fondens støtte skal gøre en forskel – den skal skabe en dokumenteret positiv og vedvarende forskel og bidrage til et godt liv for børn og unge. Derfor er effekt et nøgleord for os.

15. Økonomi

Opstil det samlede budget for initiativet fordelt på år. Ikke kun for den del af initiativet, som der søges støtte til fra Egmont Fonden.

Egmont Fonden efterspørger stærke initiativer med gode muligheder for at skabe effekt og synlighed om indsatsområderne. Vi støtter hellere større (og dyrere) initiativer, der kan skabe reel forankring eller reel ny viden, end små (og billigere) initiativer, der gavner en lille og lokal gruppe børn og unge.

Budgettet skal afspejle de konkrete aktiviteter, der er beskrevet under punkt 5-7 ovenfor. Forsøg så vidt muligt at kvalificere de enkelte poster. Hvis der f.eks. er afsat en sum til løn; angiv i så fald, hvor mange timer det dækker over, og til hvilken timepris.

Hvis du allerede har fået ekstern finansiering, angiv da fra hvem og beløb. Angiv også egenfinansiering.

OBS.

Husk at anføre ansøgerens postadresse – også selv om du sender din ansøgning per mail – så vi kan sende et postsvar på din ansøgning.